Kruhově polarizované anténní řady na bázi SIW

Abstract
Tato disertační práce prezentuje nový koncept kruhově polarizovaných anténních řad na bázi vlnovodu integrovaného do substrátu. Hlavní devízou konceptu je modularita, kdy je základní stavební blok řady použitelný pro tvorbu komplexnějších řad a tento blok zároveň slouží jako šablona pro návrh komplexnější struktury. Anténní řada byla simulována a experimentálně ověřena pro frekvence 17 a 60 GHz. Na základě dosažených výsledků byla odvozena metodologie pro návrh a identifikovány klíčové oblasti návrhu. Následně práce představuje techniku zvýšení šířky pásma osového poměru kruhově polarizovaných anténních řad pomoci parazitních flíčků, které jsou umístěny nad zářiče v definované vzdálenosti. Anténní řada z první části práce byla použita v simulacích a experimentálním ověření pro frekvence 17 a 60 GHz, kdy byla tato řada rozšířena o parazitní strukturu, přidávajíc další vrstvu modularity do konceptu.
This dissertation thesis presents a new concept of SIW-based circularly polarized antenna arrays. The main property of the concept is modularity where the base building block can be utilized to create more complex antenna arrays and at the same time it serves also as the template to design the more complex structure. The antenna array was simulated and experimentally verified for the frequencies of 17 and 60 GHz. Based on the obtained results, design methodology was derived, and key design areas were identified. Next, the thesis introduces a technique of increasing axial ratio bandwidth of circularly polarized antenna arrays by utilizing parasitic patches, which are placed above the radiating elements at defined distance. The antenna array from the first section of the thesis was used in the simulations and experimental verification for the frequencies of 17 and 60 GHz, where this array was extended with the parasitic structure, adding another level of modularity into the concept.
Description
Citation
ŠPŮREK, J. Kruhově polarizované anténní řady na bázi SIW [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Vrba, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Veselý, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaroslav Láčík, Ph.D. (člen) prof. Miroslav Joler - oponent (člen) prof. Pawel Kabacik (člen)
Date of acceptance
2022-01-04
Defence
Ing. Jan Špůrek se ve své práci věnoval návrhu kruhově polarizovaného anténního pole pro 17 GHz a 60 GHz integrovaného na substrátu a dále možnostem zvýšení šířky pásma tohoto pole. Anténní pole bylo navrženo, simulováno, realizováno a ověřeno měřením. Důležitým výsledkem je uvedení metodiky návrhu pole a identifikace kritických oblastí návrhu. Komise konstatovala, že doktorand prokázal tvůrčí schopnosti v dané oblasti výzkumu a práce splňuje požadavky kladené na disertační práce v daném oboru a jednomyslně se usnesla na závěru, že Ing. Jan Špůrek splnil podmínky k udělení akademického titulu doktor.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO