Návrh výroby nástěnného držáku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá řešením návrhu výroby držáku kompaktních skříní rozváděcích boxů. Výrobní série byla stanovena na 400 000 ks/rok. Součást bude vyráběna z oceli DC01 o tloušťce 2 mm. Ekvivalentem je ocel 11 321. Z možných variant výroby byla vybrána technologie postupového sdruženého nástroje. Upořádání výlisku na pás plechu je dvouřadé uspořádání, kdy se budou vyrábět dvě součásti zároveň. Jako polotovar je vybrán svitek plechu o přesných rozměrech. Součinitel využití materiálu je 80,18 %. Součást je vyráběna v 8 krocích, přičemž pro tuto variantu byly provedeny potřebné technologické a konstrukční výpočty. Celková síla na výrobu součásti je 1 240 kN. Stroj je vybrán excentrický klikový lis od firmy Formetal s.r.o., s označením CC 160. Po samotné výrobě budou součásti ještě galvanicky zinkovány.
The thesis deals with the solution of the design of the production of a holder for compact switchgear cabinets. The production series was set at 400,000 pcs/year. The part will be made from DC01 steel with a thickness of 2 mm. The equivalent is steel 11 321. Of the possible production variants, the technology of the progressive forming tool was chosen. The arrangement of the blank on the sheet metal strip is a two-row layout, where two components will be produced at once. A coil of sheet metal with exact dimensions was chosen as the semifinished product. The material utilization coefficient is 80.18 %. The part is manufactured in 8 steps and the necessary technological and structural calculations were made for this variant. The total force to produce the part is 1,240 kN. The machine selected is an eccentric crank press from the company Formetal s.r.o., with the designation CC 160. After the actual production, the components will still be galvanized.
Description
Citation
TESAŘ, M. Návrh výroby nástěnného držáku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (místopředseda) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Šlais, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Tomášek, CSc. (člen) Ing. Radek Zavadil (člen)
Date of acceptance
2023-06-14
Defence
Student představil komisi svou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl otázky oponenta. Dále byly studentovi položeny následující dotazy: K čemu slouží smyčka plechu na obrázku linky? (otázka byla plně zodpovězena) Je držák zadaným reálným dílem? (otázka byla plně zodpovězena) Přemýšlel jste o návrhu jiné povrchové úpravy součásti, než galvanickým pozinkováním? (otázka byla plně zodpovězena) Je rovnačka a válečkový podavač v jednom stroji? (otázka byla plně zodpovězena) Jak je zabezpečen krok? (otázka byla plně zodpovězena)
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO