Analýza indexu konstrukce a vybavení rodinných domů u porovnávací metody uvedené v oceňovacích předpisech

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství
Abstract
Porovnávací metoda dle oceňovacích předpisů je používána od roku 2009 a do současnosti doznala nepatrných změn. Metoda nebyla dosud podrobena hlubší analýze. Článek si klade za cíl analyzovat index konstrukce a vybavení porovnávací metody pro rodinné domy, zaměřit se přitom na jednotlivá kvalitativní pásma a jejich hodnoty. Přirážky a srážky kvalitativních pásem srovnat s ohodnocením konstrukcí a vybavení u nákladové metody uvedené v oceňovacím předpisu. Z provedené analýzy vyplývá, že zásadním faktorem ovlivňujícím cenu rodinného domu jsou svislé konstrukce. Dalšími zásadními faktory jsou vodorovné konstrukce nebo základy, které však u porovnávací metody nejsou hodnoceny. Na stanovenou cenu nemovitosti má rovněž vliv napojení na veřejné sítě, které však srovnávané metody hodnotí rozdílně. Na základě provedené analýzy je rovněž možné navrhnout opatření směřující ke zpřesnění metody stanovování cen nemovitostí porovnávacím způsobem. Navržená opatření by mohla být směřována také autorům oceňovacích předpisů a iniciovat tak úpravu nebo změnu těchto předpisů.
Comparative method set out in valuation regulations is used since 2009 and the present has undergone minor changes. The method has not been subjected to deeper analysis. Article aims to analyse the index of structure and equipment of comparative methods for family houses, paying particular attention to the individual qualitative zone and their values. Price increases and reductions of qualitative zones compare with valuation of structures and equipment for cost method set out in valuation regulation. The analysis shows that the most fundamental factor affecting the price of a family house are vertical structures. Other fundamental factors are horizontal structures or bases, but for comparative methods are not evaluated. Public connections also affect the set out price of the property, but both methods evaluate them differently. On the basis of the analysis is also possible to propose measures leading to refining comparative method for family houses. The proposed measures could be directed to the authors of valuation regulations and initiate the amendment or change.
Description
Citation
Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2012. s. 302-323. ISBN 978-80-214-4412-6
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství
DOI
Collections
Citace PRO