Management osobního rozvoje

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce „Management osobního rozvoje“ je zaměřena na analýzu v oblasti managementu osobního rozvoje u výrobní společnosti ITAB Shop Concept CZ, a.s se zaměřením na technicko-hospodářské pracovníky a především na manažery společnosti. Teoretická část je soustředěna na vymezení základních pojmů v této oblasti, na osobnost manažera a jeho požadavky, self-management (time a stres management), na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Dále se věnuje vnitřním a vnějším vlivům působící na rozvoj manažera, na zvyšování výkonnosti prostřednictvím duševní hygieny, životního stylu a wellbeingu. Praktická část se zaměřuje na současný stav managementu osobního rozvoje a pravidla, dle kterých probíhá výběr a volba rozvoje a vzdělávání. Je zacílena na zjištění požadavků na manažery a na návrh konkrétního řešení, které poukazuje na možnosti dalšího rozvoje společnosti.
Diploma thesis „Management of personal development“ is focused on the analysis in the management of personal development in the production company ITAB Shop Concept CZ, a.s. focusing on technical-economic workers, and especially to the managers of company. The theoretical part is focused on the fundamental concepts in this area, defining the manager’s personality, his demands, self-management (time and stress management), training and development employees. It also discusses the internal and external factors acting on managerial development, improving performance through mental hygiene, lifestyle and wellbeing. The practical part focuses on the current status of management of personal development and the rules under which the selection process and the choice of development and education. It is focused on finding the requirements for managers and design of a particular solution that is focused to the opportunities for further development company.
Description
Citation
DVOŘÁČKOVÁ, D. Management osobního rozvoje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) Ing. Lenka Černohorská, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (člen) PhDr. Emilie Franková, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)
Date of acceptance
2015-06-11
Defence
otázka vedoucího práce - odpovězeno otázka oponenta práce - odpovězeno Ing. Josef Veselý, CSc. - Používá firma nějaké nástroje, kde by se odehrával dialog mezi nadřízeným a konkrétním zaměstnancem? - odpovězeno doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. - Hovořila jste i o stresu, mohou být důsledky stresu pozitivní? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO