Katalyzátory pro kladnou elektrodu kyslíko-vodíkového palivového článku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce se zabývá novými metodami přípravy katalytických materiálů pro kladnou elektrodu kyslíko-vodíkového palivového článku a vlivem změny molárního množství manganistanu draselného či příměsí na jejich katalytické vlastnosti. Dále studuje užití vhodných měřících metod určených ke kvalifikaci jejich vlastností a prezentaci dosažených výsledků. Konkrétně se jedná o metody lineární a cyklické voltametrie a data jsou zpracovávána pomocí Kouteckého-Levičova a Tafelova grafu a logaritmické analýzy. Byly změřeny a vypočteny hodnoty půlvlnného a onset potenciálu a kinetického koeficientu.
Master's thesis deals with new methods of preparing catalytic materials for positive electrode of an oxygen-hydrogen fuel cell and the influence of potassium permanganate or doping agent molar mass change on theirs attributes. Further it studies the use of proper measuring methods designed to qualify theirs attributes and the presentation of achieved results. In particular methods of linear sweep and cyclic voltammetry and the processing of data using Koutecky-Levich and Tafel plot and wave log analysis. Values of half-wave and onset potential and kinetic coefficient have been measured and calculated.
Description
Citation
KOVÁČ, M. Katalyzátory pro kladnou elektrodu kyslíko-vodíkového palivového článku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektrotechnická výroba a management
Comittee
prof. Ing. Jiří Vondrák, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (člen) Ing. Karel Pospíšil (člen) Ing. Jiří Stehlík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-09
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, reagoval na připomínky oponenta a zodpověděl jeho otázky. Následně zodpověděl doplňující otázky členů státní zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO