Analýza oblohy za účelom krátkodobej predikcie počasia využitím neurónovej siete

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020-06-30
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
International Society for Science and Engineering, o.s.
Abstract
The main benefit of the paper is the design of a system for short-term power forecasting of a photovoltaic power plant using a neural network, which will be based on the use of data and acquisition at the installation site. Such a forecast requires the cooperation of photovoltaic power plants with selected type sources not only within intelligent buildings, but also within virtual production sources of electricity. Additional sources (e.g. gas and steam turbines or cogeneration units) will be able to change their output based on a very short forecast of the output of photovoltaic power plants and thus compensate for deviations from the planned consumption diagram of an intelligent building or. virtual block production diagram. In addition, the high-quality prediction performance of photovoltaic power plants allows the deployment of higher power of these power plants in the electricity system. At the same time, this reduces the need for a number of regulating electricity and at the same time makes it possible to create space for improving energy efficiency, both on the production side and on the transmission and distribution of electricity.
Hlavným prínosom príspevku je návrh systému pre krátkodo-bú predpoveď výkonu fotovoltickej elektrárne využitím neu-rónovej siete, ktorá bude založená na využívaní údajov a dát získavaných v mieste inštalácie elektrárne. Takáto predpoveď umožní spoluprácu fotovoltických elektrární s vybranými typmi zdrojov nie len v rámci inteligentných budov, ale aj v rámci virtuálnych výrobných zdrojov elektrickej energie. Doplnkové zdroje (napr. plynové a parné turbíny alebo koge-neračné jednotky) budú môcť na základe veľmi krátkodobej predpovede výkonu fotovoltických elektrární meniť svoj vý-kon a tak vyrovnávať odchýlky od plánovaného diagramu spotreby inteligentnej budovy resp. výrobného diagramu virtuálneho bloku. Okrem toho kvalitná predikcia výkonu fotovoltických elektrární umožní nasadenie väčšieho výkonu týchto elektrární do elektrizačnej sústavy. Tým sa zároveň zníži potreba na množstvo regulačnej elektriny a zároveň sa umožní vytvárať priestor pre zlepšenie energetickej efektív-nosti, jednak na strane výroby ale aj prenosu a distribúcie elektrickej energie.
Description
Keywords
Citation
Elektrorevue. 2020, vol. 22, č. 3, s. /214149. ISSN 1213-1539
http://www.elektrorevue.cz/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
(C) 2020 Elektrorevue
DOI
Collections
Citace PRO