Studium vlivu plazmatem aktivované vody na klíčivost semen

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Bakalárska práca študuje vplyv plazmaticky aktivovanej vody na klíčivosť semien pšenice. Po interakcii s plazmou voda zmení chemické zloženie, a získa tak nové vlastnosti, ktoré sú využiteľné v poľnohospodárstve. Teoretická časť práce sa delí na dve časti. V prvej časti sa práca venuje základným poznatkom o plazme, vlastnostiam plazmy a možnostiam generácie v laboratórnych podmienkach. V druhej sa zaoberá plazmaticky aktivovanou vodou – PAW. Podrobne je rozobratá príprava plazmaticky aktivovanej vody, jej fyzikálno-chemické vlastnosti a zloženie. Na záver sú v teoretickej časti spomenuté možnosti využitia. Experimentálnou časťou tejto práce bolo pripraviť tromi spôsobmi aktivácie aktivovanú vodu, ktorá bola aplikovaná na semená pšenice. Tieto tri spôsoby aktivácie využívali priamu a nepriamu interakciu plazmy s povrchom vody. Po vyklíčení semien bol pozorovaný vplyv PAW na klíčivosť semien a kvalitu plodiny oproti kontrolnej vzorke, a taktiež aj vplyv jednotlivých druhov PAW. Zistené výsledky naznačujú pozitívny vplyv plazmou aktivovanej vody na klíčivosť semien a kvalitu plodiny. Ďalším krokom v skúmaní by malo byť prevedenie pokusu z laboratórnej misky do nádobových pokusov v pôde.
This bachelor thesis deals with study on the influence of plasma activated water on wheat seed germination. After interaction with the plasma, the water changes its composition and obtain new properties that are useful in agriculture. The theoretical part is divided into two parts. The first part of the theory is dealing with basic knowledge about plasma, its properties, and possibilities of plasma generation in laboratory conditions. In the second part, the work deals with plasma activated water – PAW. The preparation of plasma activated water is described in details as well as its physical-chemical properties and composition with respect to the PAW possible applications. The aim of the experimental part of this work was to prepare plasma activated water in three different plasma systems and apply it on wheat seeds. These three ways of activation used direct and indirect interaction of plasma with water surface. After the seeds were germinated, the influence of plasma activated water on seed germination and quality of crops was observed and compared to control samples. The influence of different ways of water activation was also evaluated. Results show positive effects of plasma activated water on the seed germination and it also increased the quality of crops. Next steps in this research should be the transfer of this experiment from the laboratory scale on the Petri dish to the pot experiments in soil.
Description
Citation
VOZÁR, T. Studium vlivu plazmatem aktivované vody na klíčivost semen [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdenka Kozáková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Filip Mravec, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Obhajoba bakalářské práce proběhla podle následujícího schématu: prezentace studenta-vyjádření vedoucí/ho-oponentský posudek-reakce na posudek-diskuse s komisí. Student přednesl výborný výtah výsledků své práce, řádně zodpověděl všechny dotazy oponentské i členů komise, pohotově reagoval na připomínky. V diskusi tak student prokázal výbornou schopnost orientace v teoretických i praktických základech problematiky práce. Komise zhodnotila jeho práci celkově jako výbornou. Klučáková: Co by mohlo způsobit nízké pH?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO