Model proudění chladicího média v synchronním stroji

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tento projekt se zabývá možnostmi simulace proudění v elektrických strojích. Stěžejní metodou je metoda konečných prvků. Na základě této metody pracuje program ANSYS. Cílem tohoto projektu je získání univerzálního vztahu pro výpočet ztrátového součinitele tření. Pro jeho nalezení je nutné vytvořit 27 simulací dle plánu 2. řádu. Využitím programu MATLAB pro zpracování výsledků získáme požadovaný algoritmus pro výpočet ztrátového součinitele tření.
This project deals with simulation´s possibilities of air flow in electric machines. A finite element method is the final element technique. Aim of this project is conversion universal formula for calculation friction dissipation factor. For its location is necessary to create 27 simulations according to the 2. plan order. Usage programme MATLAB for processing results obtain requisite algorithm for calculation friction dissipation factor.
Description
Citation
CHLUP, J. Model proudění chladicího média v synchronním stroji [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika
Comittee
doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Voženílek, CSc. (místopředseda) Ing. Tomáš Nepustil (člen) doc. Ing. Zdeněk Vávra, CSc. (člen) Ing. Jaromír Vaněk, CSc. (člen) doc. Dr. Ing. Hana Kuchyňková (člen) doc. Ing. Josef Koláčný, CSc. (člen)
Date of acceptance
2010-06-08
Defence
Student obhajoval diplomovou práci na téma Model proudění chladicího média v synchronním stroji. Shrnul části diplomové práce. Prenzentoval postup při vytváření plánů druhého řádu. Popsal tvorbu geometrie synchronního generátoru v programu Autodesk Inventor. Dále popsal parametrizaci modelu rotorové hvězdy. Prezentoval postup při vytváření meshe na modelu vzduchové mezery. Ukázal výsledky simulací proudění chladicího média v synchronním stroji. Jednotlivé výsledky popsal. Odpověděl na otázky oponenta a komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO