Světelné vlastnosti vybraných reflexních prvků

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství
Abstract
Článek je souhrnem dílčí části projektu specifického výzkumu, prováděného na ÚSI VUT v Brně za účelem ověření světelných vlastností vybraných reflexních a fluorescenčních materiálů a jejich porovnání s vlastnostmi, získanými u běžných oděvních materiálů na českém trhu. Článek shrnuje výsledky laboratorních měření vybraných světelných vlastností na sérii vzorků, zahrnující reflexní materiály používané v oděvním průmyslu, na výstražných oděvech, na různých propagačních předmětech a současně nejpoužívanější materiály a barvy pro svrchní oděvy. V rámci laboratorního měření bylo provedeno, mimo jiného, měření difuzní a zrcadlové složky odraženého světla, která je důležitá pro viditelnost těchto prvků. V návaznosti na toto měření budou následně provedena praktická měření za různých světelných podmínek. Snahou výzkumu je ukázat zásadní rozdíl ve viditelnosti běžného oděvu chodce za snížené viditelnosti v porovnání s oděvem, opatřeným reflexními materiály a nalézt závislost mezi laboratorními výsledky a skutečným subjektivním vnímáním těchto povrchů za reálného provozu. Výsledkem projektu po jeho dokončení by mělo být zejména doporučení pro výběr a umisťování reflexních prvků na chodce, pohybující se za snížené viditelnosti po vozovce, a to jak z hlediska barvy a velikosti, tak z hlediska umístění pro jeho co nejlepší viditelnost.
The article is a summary of the partial specific research project, conducted at the IFE BUT in order to verify properties of selected light reflective and fluorescent materials and their properties compared with those obtained with conventional clothing materials on the Czech market. This article summarizes the results of laboratory measurements of selected attributes of light on a series of samples, including reflective materials used in the clothing industry, warning garments for various promotional articles, while the most commonly used materials and colors for outerwear. The laboratory measurements were carried out, among other things, measurement of diffuse and specular components, which is important for the visibility of these elements. Following this measurement will be carried out practical measurements under different lighting conditions. The aim of the research is to show the fundamental difference in visibility casual dress walkers in poor visibility compared to clothing, fitted with reflective materials. The result of the project after its completion, it should be recommendations for the selection and placement of reflective elements for pedestrians, moving in poor visibility over the road, both in terms of color and size, and in terms of the location to the best possible visibility.
Description
Citation
Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2013. s. 210-221. ISBN 978-80-214-4675-5
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství
DOI
Collections
Citace PRO