Optimalizace kontrastu pro MRI značených trombů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá obecným principem molekulárního MRI, tvorbou, složením trombů a jejich působením na lidský organismus. Dále se zabývá kontrastními látkami, na jaké molekuly jsou tyto namířeny a proč, stejně jako principem interakcí s těmito cílovými molekulami. Následně jsou uvedeny hodnoty nalezených nativních relaxačních časů pro trombus, krev, šedou a bílou hmotu a relaxivity kontrastních látek pro různé hodnoty magnetického pole B0. Další část bakalářské práce je věnována programu pro simulaci experimentu T1- a T2- váhovaného MRI a hledání optimálního nastavení akvizičních parametrů na základě dosaženého kontrastu. Na závěr je zkoumána možnost propojení T1- a T2- váhovaných obrazů pro zvýšení kontrastu.
This bachelor thesis deals with the general principle of molecular MRI, the formation, composition of trombi and their impact on the human body. It also deals with the contrast agents, to which molecules are they targeted and why, as well as the principle of interactions with these target molecules. The following are found values of native relaxation times for thrombi, blood, gray and white matter and relaxivities of contrast agents at different values of B0 magnetic field. The next part is dedicated to the program for simulations of T1- and T2- weighted MRI and searching for the optimal setting of acquisition parametersbased on the achieved contrast. Finally, the possibility of combining T1- and T2- weighted images to increase contrast is explored.
Description
Citation
DOHNALOVÁ, P. Optimalizace kontrastu pro MRI značených trombů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
prof.Ing. Marek Penhaker, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Mézl, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Ing. Karel Sedlář, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Sekora (člen) doc. Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (člen) MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-23
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Mézl položil otázku, zda je u kombinace T1 a T2 váhovaných snímků u vah w1 a w2 nějak řešena normalizace hodnot v dílčích obrazech? Proč je předpokládáno, že SNR bude přímo úměrné B0? Prof. Penhaker položil otázku, je vhodnější vyšší nebo nižší intenzita magnetického pole pro detekci trombů? Studentka obhájila bakalářskou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO