Zaměření technické památky - nedokončený most Hitlerovy dálnice v Jinačovicích

Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby účelové mapy. Jednotlivé kapitoly jsou, vyjma prvních dvou, které jsou čistě teoretické, řazeny v časové návaznosti tak, jak bylo reálně postupováno během tvorby mapy. Během popisování a vysvětlovaní jednotlivých kroku je také uveden stručný teoretický základ k dané problematice. Finálním produktem je účelová mapa v meřítku 1:250 znázorňující území přibližně obdélníkového tvaru o rozměrech 80 x 50 metrů.
The bachelor thesis deals with the issue of creating a purpose map. The individual chapters, except for the first two, which are purely theoretical, are arranged in chronological order as they were actually followed during the creation of the map. While describing and explaining each step, a brief theoretical background to the subject is also given. The final product is a 1:250 scale map depicting an approximately rectangular area measuring 80 x 50 metres.
Description
Citation
FEDRA, F. Zaměření technické památky - nedokončený most Hitlerovy dálnice v Jinačovicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Geodézie, kartografie a geoinformatika
Comittee
prof. Ing. Otakar Švábenský, CSc. (předseda) Ing. Michal Kuruc, Ph.D. (člen) doc. Ing. Dalibor Bartoněk, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Králík, Ph.D. (člen) Ing. Petr Žváček (člen) Ing. Miroslav Vítek, Ph.D. (člen) RNDr. Kamila Dolák Klemešová (člen)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
Student přednesl prezentaci své bakalářské práce, v rámci které vytvořil účelovou mapu okolí technické památky - nedokončeného mostu Hitlerovy dálnice v Jinačovicích. Vedoucí práce poté přednesl své hodnocení práce, tajemník komise potom přečetl posudek oponenta. Student se vyjádřil k jednotlivým připomínkám z posudku oponenta, komisi vysvětlil postup zpracování, kterého se týkaly dotazy v posudku. Student následně odpovídal na dodatečné dotazy členů komise, Ing. Králík položil dotaz ohledně třídy přesnosti mapování, Ing. Vítek položil dotaz týkající se kódování, Ing. Kuruc položil dotaz ohledně generování vrstevnic a způsobu skládaní výkresů. Student popsal, jakým způsobem postupoval ve zmíněných případech.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO