Návrh robotizovaného pracoviště

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na návrh robotizovaného pracoviště. V počáteční fázi jsou definovány vstupní požadavky pracoviště, podle kterých je nutno výsledný návrh zpracovat. Dále v textu je obsažena rešerše na téma současného stavu robotizace. Třetí kapitola je celkově složena ze čtyř variant odlišných návrhů pracoviště. V první z těchto čtyř variant jsou podrobně popsány veškeré komponenty, které jsou i dále obsaženy ve zbylých třech návrzích. Tato variace byla zvolena jako nejvhodnější možné řešení. Důvody, proč je považováno právě toto pracoviště jako nejideálnější, jsou rovněž v kapitole podrobně popsány. Obecně je robotizované pracoviště určeno ke svařování ocelových rámů elektrocentrál. Veškerá manipulace je zajištěna svařovacím robotem spolu s polohovadlem. Obsluha celého robotizovaného komplexu je prováděna pouze jedním operátorem. Ve čtvrté kapitole jsou kromě důvodů zvolení nejvhodnější varianty vypočítány veškeré délky svarů na rámu spolu s časem kompletní manipulace a dobou svařování. Je zde uveden i čas, za který je navržený manipulátor schopen zhotovit finální výrobek v podobě svařence. Pro zajímavost je uveden i čas, za který byl rám vyráběn ručním svařováním. Z daných výsledků je zřetelné zvýšení produktivity při výrobě v navrženém pracovišti.
The bachelor thesis is focused on the design of a robotic workplace. In the initial phase, the input requirements of the workplace are defined, according to which the final design must be processed. Furthermore, the text contains a recherche of the current state of robotization. The third chapter is generally composed of four variants of different workplace designs. In the first of these four variants, all components are described in detail, which are also included in the remaining three designs. This variation was chosen as the most suitable possible solution. The reasons why this workplace is considered to be the most ideal are also described in detail in the chapter. In general, the robotic workplace is designed for welding steel frames of power generators. All manipulation is ensured by a welding robot together with a positioner. The operation of the entire robotized complex is performed by only one operator. In the fourth chapter, in addition to the reasons for choosing the most suitable variant, all weld lengths on the frame are calculated together with the time of complete manipulation and welding time. It also shows the time for which the designed manipulator is able to make the final product in the form of a weldment. The time for which the frame was manufactured by hand welding is also given for interest. The given results show a clear increase in production productivity in the designed workplace.
Description
Citation
JAŠA, L. Návrh robotizovaného pracoviště [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (předseda) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michaela Císařová, Ph.D. (člen) Ing. Marek Štroner, Ph.D. (člen) Ing. Jan Řiháček, Ph.D. (člen) Ing. Bohumil Kandus (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student představil komisi svou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl otázky oponenta. Dále byly studentovi položeny následující dotazy: 1. Jaké bude programování robota? otázka byla plně zodpovězena 2. Jak by se dala Vaše práce ještě zefektivnit? otázka byla plně zodpovězena 3. Jak jste navrhoval vzdálenost zástěn? otázka byla plně zodpovězena 4. Jaká je šance na realizaci ve Vašem podniku? otázka byla plně zodpovězena
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO