Návrh montované nosné konstrukce výrobní haly

Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na návrh a statický výpočet vybraných prvků montované nosné konstrukce výrobní haly, vypracování základních výkresů projektové dokumentace stavby a výkresů tvaru a výztuže řešených prvků v podrobnosti realizační dokumentace. Konkrétně se jedná o železobetonový sedlový vazník průřezu T, obdélníkové sloupy a hlavice. Součástí práce je textová část, která obsahuje popis objektu, konstrukčního systému, jednotlivých prvků, zatížení, modelu a technologického postupu výstavby. Výpočty byly provedeny za pomoci programů Scia Engineer 21.1, IDEA StatiCa a Microsoft Excel.
The bachelor´s thesis is focused on the design and static calculation of selected elements of the prefabricated load-bearing structure of production hall, the development of basic drawings of the project documentation of the building and drawings of the shape and reinforcement of the solved elements in the details of the implementation documentation. Specifically, it is a T-section reinforced concrete saddle truss, rectangular columns, and headers. The thesis includes a text section that contains a description of the object, the structural system, the individual elements, loads, model, and technological construction process. Calculations were performed using Scia Engineer 21.1, IDEA StatiCa and Microsoft Excel programs.
Description
Citation
KNESPL, V. Návrh montované nosné konstrukce výrobní haly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radim Nečas, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Koláček, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Šimek (člen) Ing. Tomáš Kulhavý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-14
Defence
Student prezentoval svou práci a poté zodpověděl na otázky oponenta. Komise poté kladla následující otázky. doc. Nečas položil dotaz ohledně návrhu vzepětí vazníku. Student zodpověděl. Doktor Šimůnek položil otázku ohledně uložení vazníku v modelu pomocí excentrického kloubu. Student zodpověděl. doc. Zich položil otázku ohledně přenosu sil v kalichové patce. Student zodpověděl s dopomocí. Doktor Kulhavý a doc. Zich položili otázku ohledně vlivu normálové síly na vazník. Student zodpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO