Diagnostika stroje založena na modelech

but.committeedoc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (předseda) prof. Ing. Hana Pačaiová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Šrámek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Drlík, Ph.D. (člen) prof. Ing. Milan Oravec, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil zkušební komisi s konstrukcí zařízení, pro které byl v rámci zpracování DP model vytvořen. Představil systémový rozbor, jednotlivé prvky systému a popsal celou topologii virtuálního modelu v prostředí Matlab Simulink. Další část prezentace je věnovaná zhodnocení modelovaných výsledků jak ze statické části experimentu, tak z části dynamické. V závěrečné části prezentace student zařadil grafickou reprezentaci dat včetně podrobného komentáře. Nechybí zhodnocení vlastní práce a doporučení pro další úpravy modelu či nasazení do praxe. Na otázku oponenta: „Při zpracování měření byla použity Fourierova transformace. Z jak dlouhého záznamu? Byla použita podmínka koherence?“ student specifiku použité parametry a vysvětluje podmínku koherence. Na druhou otázku: “Na obr. 7-2 máte závislost měrné energie čerpadla na průtoku. Odchylky mezi simulací a experimentem jsou značné. Jak by bylo možno zlepšit shodu mezi měřením a simulací?“ student odpovídá domněnkou, že odchylky mohou být způsobeny nepřesností u vstupních dat pro definici čerpadla. Taktéž doporučuje vyladit parametry jednotlivých prvků obvodu. Je závislost čerpadla lineární (otáčky/průtok)? Student odpovídá, že ne. Komise souhlasí, že je tam výskyt nelinearit. Na co slouží diagnostika? Student odpovídá, že diagnostika je soubor operací, díky kterým chceme detekovat druh, rozsah či příčinu poruchy.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStrojní inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorHuzlík, Rostislavcs
dc.contributor.authorKapusta, Jurajcs
dc.contributor.refereeHabán, Vladimírcs
dc.date.accessioned2021-06-15T06:57:01Z
dc.date.available2021-06-15T06:57:01Z
dc.date.created2021cs
dc.description.abstractHlavní myšlenka je zaměřena na diagnostiku konkrétního hydraulického systému, tj. snímání fyzikálních veličin hydraulického okruhu s nádrží a odstředivým čerpadlem poháněného asynchronním motorem. Jedná se o soustavu potrubí napojených na čerpadlo, kde vlivem jeho práce vytváří průtok vody a nárůst tlaku. V praxi je tato problematika řešena také v energetickém a atomovém průmyslu. Primární okruhy v některých případech nelze navrhnout nebo upravit tak, aby se dala hodnota tlaku snímat lokálně. Proto je zapotřebí měřit tuto veličinu nepřímo – a to z proudů motoru. Hlavní myšlenkou práce je diagnostikovat systém nepřímou metodou – konkrétně detekovat stav hydraulického okruhu (tlak, průtok) z hodnot, které jsme schopni měřit a odhalit poškození v předstihu. V druhé polovině závěrečné práce je aplikace částí konkrétního hydraulického systému do simulačního prostředí MATLAB Simulink. Model hydraulického obvodu obsahuje matematicko-fyzikální vztahy, které simulují průběh zmíněného experimentu. Výsledky simulace jsou porovnávány s výsledky experimentu. Model také vyšetřuje simulaci poruchového stavu, kdy přivádíme do hydraulického obvodu tlakové pulzace. Právě tyto změny v hydraulické části se projevují na charakteristikách čerpadla a asynchronního motoru, tím pádem jsme schopni diagnostikovat tento systém.cs
dc.description.abstractThe main idea is focused on the diagnostics of a specific hydraulic system, i.e. sensing the physical quantities of the hydraulic circuit with a tank and a centrifugal pump driven by an asynchronous motor. It is a system of pipes connected to the pump, where due to its work it creates a water flow and a pressure increase. In practice, this issue is also addressed in the energy and nuclear industries. Primary circuits in some cases cannot be designed or modified to be able measure locally the pressure value. It is necessary to measure this quantity indirectly - from the motor currents. The main idea of the work is to diagnose the system by an indirect method - specifically to detect the state of the hydraulic circuit (pressure, flow) from the values that we are able to measure and detect damage in advance. In the second part of the thesis is the application of the parts of a specific hydraulic system in the simulation environment MATLAB Simulink. The model of the hydraulic circuit contains mathematical-physical relations that simulate the course of the mentioned experiment. The results of the simulation are compared with the results of the experiment. The model also investigates the simulation of a fault condition, when we supply pressure pulsations to the hydraulic circuit. It is these changes in the hydraulic part that affect the characteristics of the pump and the asynchronous motor, so we are able to diagnose this system.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationKAPUSTA, J. Diagnostika stroje založena na modelech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.cs
dc.identifier.other132831cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/197421
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdiagnostika strojecs
dc.subjecthydraulický obvodcs
dc.subjecttlakové pulzacecs
dc.subjectMatlab Simulink modelcs
dc.subjecttvorba diagnostického modelucs
dc.subjectMachine Diagnosticsen
dc.subjectHydraulic circuiten
dc.subjectPressure Pulsationsen
dc.subjectMatlab Simulink Modelen
dc.subjectCreation of Diagnostic Modeen
dc.titleDiagnostika stroje založena na modelechcs
dc.title.alternativeMachine diagnostics based on modelsen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2021-06-14cs
dcterms.modified2021-06-14-15:54:46cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid132831en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 22:23:12en
sync.item.modts2021.11.12 21:12:19en
thesis.disciplineKvalita, spolehlivost a bezpečnostcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
5.09 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
90.87 KB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_132831.html
Size:
7.63 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_132831.html
Collections