Analýza vlivu nastavení fixace fúze obratlů páteře na výslednou korekci skoliózy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá numerickým modelováním páteře se zavedeným fixačním aparátem při třech typech namáhání, s třemi typy realizace vazby mezi posledním článkem fixátoru a jeho vodící tyče. Práce popisuje tvorbu modelu páteře i fixátoru, nastavení podmínek zatížení. Sledované jsou tři stavy zatížení, vždy v obou směrech: předklon/záklon, úklony do obou stran a rotace v obou směrech. Dále je popsána realizace tří typů vazeb pro všechna tyto zatížení. V prvním případě je celý fixátor nepohyblivý, v druhém případě se může pohybovat jeho poslední článek v ose páteře, a v posledním případě může také navíc konat rotaci ve všech třech směrech. Vyhodnocení a následné porovnání deformace ve směru osy páteře je výstupem této práce. Výsledným zhodnocením je, že posuv, ke kterému dochází je v řádu desetin milimetrů.
This bachelor's thesis deals with the numerical modeling of the spine with an established fixation device under three types of loading, with three types of connection between the last element of the fixator and its guiding rod. The thesis describes the creation of the spine and fixator models, as well as the setting of loading conditions. Three loading states are monitored, in both directions: flexion/extension, lateral bending in both directions, and axial rotation in both directions. Furthermore, the implementation of three types of connections for all these loadings is described. In the first case, the entire fixator is immovable, in the second case, the last element of the fixator can move along the axis of the spine, and in the last case, it can also rotate in all three directions. The evaluation and subsequent comparison of deformation in the direction of the spine axis are the outputs of this thesis. The final evaluation is that the displacement occurring is on the order of tenths of millimeters.
Description
Citation
KOPECKÝ, T. Analýza vlivu nastavení fixace fúze obratlů páteře na výslednou korekci skoliózy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Václav Mergl, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Vaverka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-14
Defence
Student prezentoval svou závěrečnou práci a odpověděl na otázky vedoucího i oponenta. Dále odpovídal na dotazy členů zkušební komise: 1) Proč se rešily stupně volnosti jen u poslední vazby? - Odpovězeno 2) Pro ligament FL vychází vysoká tuhost. Čím je to spůsobeno? - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO