Využití metody kriging v inženýrských úlohách s neurčitostmi

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předložená bakalářská práce se zabývá interpolační metodou zvanou kriging, která je založena na regresi hodnot naměřených v okolí. Krigování je založeno na představě, že interpolovaná funkce je jednou realizací náhodného pole. Pomocí této metody dokážeme následně vyčíslit odhady funkčních hodnot v okolních bodech včetně chyb odhadu v každém bodě. Současně s tím krigování respektuje přesné naměřené hodnoty a realizace jimi přesně prochází. Praktická část demonstruje aplikace metody na inženýrské úlohy, kde jsou naměřené hodnoty rozmístěny náhodně. V dalších příkladech jsou naměřené hodnoty rozmístěny pomocí gridu.
The presented bachelor thesis aims at interpolation method called kriging, which is based on regression of values measured in the surroundings. Kriging is based on the idea that interpolated function is one realization of a random field. Using this method we can quantify the estimates of functional values at the surrounding points, including estimation errors at each point. At the same tame, kriging respects the exact measured values and the interpolation passes through them. The practical part demonstrates the application of method to engineering tasks, where the measured values are distributed randomly. In other examples, the measured values are distributed by using a grid.
Description
Citation
TVRZNÍK, J. Využití metody kriging v inženýrských úlohách s neurčitostmi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
doc. Ing. Ivan Němec, CSc. - předseda, prof. Ing. Zdeněk Kala, Ph.D. - místopředseda, Ing. Tomáš Majda - tajemník, Ing. Aleksei Gerasimov - tajemník, doc. Ing. Jiří Kytýr, CSc. - člen, doc. Ing. Jiří Kala, Ph.D. - člen, doc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D. - člen, Ing. Luděk Brdečko, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2019-06-11
Defence
Student Jakub Tvrzník seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Využití metody kriging v inženýrských úlohách s neurčitostmi~ reagoval velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO