Městské lázně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE Centrom a vstupným bodom za atrakciami a relaxom je terasa s bazénom, s prístupom do kafé a svetlíkmi do recepcie. Okolo nej sa dva a pol krát obtáča plytká rampa. Tá je ohraničená nosnými stenami, za ktorými, ako za paravánmi sa skrývaju jednotlivé atrakcie, atmosféry. Výškova zmena každého bazéna, či sauny a s tým spojená fyzická námaha je odmenená otvorenými výhľadmi do okolia a samotným relaxom. Vstup do objektu je cez krytý, ale presvetlený záliv, pasáž, ktorá je pokračovaním ulice Rybárska. Tým pádom samotná recepcia je ukončením ulice. Takto odstránim problém parcely, ktorá je akoby mimo mestské dianie. DISPOZIČNÉ RIEŠENIE V časti pasáže navrhujem výstup z parkoviska, kafé-bar s jednoduchým čerstvým menu a multifunkčnú dieľňu, tvorivý kútik. Je totižto známe, že v starých lázenských lokalitách sa našli hodnotné kusy keramiky, drobnej výtvarnej tvorby a iných artefaktov, ktoré hovoria o prepojení relaxu s čipernými prácami, s relaxom manuálnym a duchovným. Zároveň táto miestnosť bude slúžiť aj ako detské jasle pre rodičov oddychujúcich v láznich, a to v presne určené dni a dobu. Po vstupe do samotných lázni , v recepcii s vysokými stropmi a svetlíkmi z terasy, sa návštevník vydá do šatní s hygienickým zázemim. Následne má volbu, či sa poberie k atrakciám , alebo zájde do posilovne, či telocvične. Ďalšou voľbou je samotný pohyb po lázních. V smere od hora nadol je cesta vláčna, krv rozprúdi opačná trasa, pri ktorej návštevník vydá určitú fyzickú námahu. V 2np sa okrem kaviarne výlučne pre hostí a výstupu na terasu, nachádzajú aj masážne kóje. Veľkú časť priestoru zaberajú technické miestnosti, ako i administratíva lázní. Na nasledújúcom poschodí sa hosť vystkytne vo vačšom foyer, s pitnou kúrou a miestnosťou plavčíka a prvej pomoci. Presklenou fasádou je možno pohliadnuť nielen na lesy nad Riviérou, ale i do átria, s vonkajšou terasou a vždy vyhriatym bazénom. Foyer je skutočným začiatkom cesty. Prvá rampa stúpa práve z tato. Všetky tmavé chodby, vystriedal jas presklených a priesvitných fasád. Nosnými sú len steny lemujúce rampy a pár doplňujúcich stĺpov pro obvode budovy. O pol metra vyššie ( a vždy sa stúpa len o 500 mm, v sklone 1:16 na 8 metroch dĺžky), sa návštevník dostáva k prvému bazénu. Slnečná južná fasáda je navrhnutá ako dvojitá, v tomto bode je skleníkom, preto niet divu, že prvé dva bazény sú spojené s dýchaním, inhaláciou, prírodou,bylinkami. Na podeste (+7.400) sa nachádza matným sklom presklená hygienická jednotka pozostávajúca z 2 wc, wc pre ztp a inštalačnej šachty. Na jednej čelnej stene sú sprchy. Tento prvok sa opakuje, kabína je vysoká len 2,6 m(sv miestnosti je 3,65m), tak aby posobila odľahčene a nebránila priehľadom. Po ľavej strane v protismere hodinových ručičiek rampa zdoláva daľšie stupne. Bazény napravo sú s protiprúdom a výrivý. V tejto časti je fasáda otočená do ulice Poříčí, na križovatku s Rybárskou a vo výške 8 metrov už z bazénov vidno na dva styčné body Brna:Petrov a Špilberk. tiež sa tu návštevník dostane k únikovému-prepojovaciemu schodisku. Možnosť skrátiť si cestu k saunám je práve tu. Nasledújúci bazén zase čerpá z možností dvojitej fasády. Studenúuvodu doplní studené, stínené, severne smerújúce prostredie. Horúci bazén je na výškovej úrovni s hygienickou kabínou....
ARCHITECTURE The centre and entrance point for atrection a relx is terace with pool, with corridor to cafe and skylights that leads to reception. Around this atrium, there is a ramp, rising up. Pools are not see n ko the screens are individual attractions, atmosphere. The height change of each pool, sauna and whether this involves physical effort is rewarded with open views to the surroundings and relax themselves. Entering the building through a covered, but bright bay, passage is a continuation of the street fishing. Thus the very end of the reception side. Thus eliminate the problem of a parcel which is like a scene out of town. Layout In the passages suggest leaving the car park, Kafe-bar with a simple menu and fresh multifunctional workshop, creative playground. It is known fact, that in the old spa locations to find valuable pieces of pottery, small painting and sculpture and other artifacts that speak of links with the vivacious work, relax, relax with a manual and spiritual. This room will also serve as a nursery for parents resting in the spa, in the specified date and time. Upon entering the spa itself, the reception with high ceilings and skylights from the terrace, the visitor to the issue of changing rooms with bathroom facilities. Consequently, the choice whether to receive the attractions, or go down to the fitness center or gym. Another option is to move the spa itself. In the direction from the top down it is pliable dough, the blood will get the opposite route, in which the visitor shall issue a physical effort. 2np In addition to coffee for guests only and exit to the terrace, and massage booths are located. Much of the area occupied by the technical room, spa bath as well as administration. On the next floor guest vystkytne a larger foyer, drinking KURO room and swimming and first aid. Glass facades can be glanced only in forests of the Riviera, but the atrium, with an outdoor terrace and heated swimming pool at all times. Foyer is the actual beginning of the journey. The first ramp is rising just from my father. All the dark hallway, followed by a bright and translucent glass facades. The key is just a wall bordering the ramps and a few additional columns for the perimeter of the building. About half a meter above (and always rises only about 500 mm, the gradient of 1:16 to 8 meters length), the visitor gets to the first pool. Sunny southern facade is designed as a double, at this point is the greenhouse, it is no wonder that the first two pools are linked to breathing, inhalation, nature herbs. The hall (+7400) is glass mat glass sanitary unit consisting of two toilets, toilets for disabled people and installation bay. On one front wall of the shower. This element is repeated, the cabin is only 2.6 meters high (sv room is 3.65 meters), it was acting to hinder lightweight and transparent. On the left side counterclockwise overcomes next ramp stages. Pools are right to counter a výrivý. In this part of the facade facing the street catchment area, the intersection of fishing and of 8 m of pools have already seen the two interface Brno: Petrov and Špilberk. There is also a visitor gets to escape-connecting staircase. Possibility of shortening the path to the sauna is right here. The following pool of options in turn draws the double facade. Studenúuvodu make cold, shielded, north-facing environment. Hot pool at a height level of hygiene cab ...
Description
Keywords
Krása je odrazom pravdy“, povedal Mies van Der Rohe. Ako odraziť pravdu, ktorá je hranatá, kamenná, bloková a zároveň vytvořit krásu? Odrazom mesta (kamenia a betónu) musia teda byť v plnej kráse hrany, pravouhlosť. Hranatosť odrazu v kontraste s nestabilnou všetečnou vodou. Lázne sú svojím programom krásne. Sú očisťujúce. Z týchto predstáv vznikol koncept. Uzatvorená, v konečnom dôsledku skoro kocka. Obnovujem Malé Benátky, ktoré kedysi boli na brehoch Svráteckého náhonu a zanikli spolu s jeho zasypaním. Koncentrujem náhon do lázní. Vytváram cestu a prvky videné v okolí náhonu a vody (záhrady, kvety, rybí trh, nemocnica, mlýn, bažiny…), transformujem do návrhu (atmosféra cesty, farebnosť, zábaly, ošetrenie, centrálny priestor, bylinky..)., Beauty is the reflection of the truth, "said Mies van der Rohe. As reflected in the truth, which is square, stone, block and create beauty? Reflection of the city (of stones and concrete) must therefore be in full beauty of the edges, right angles. Angularity contrasts with the suddenly unstable nosy water. Lázne its program is beautiful. It is purgative. From these ideas was the concept. Closed, ultimately die soon. Resumed Little Venice, which once were on the banks of a map of the Svrtaka millrace disappeared along with his burying. Concentrated drive to spa. Making the journey and the elements seen in the bypass canal and around the water (gardens, flowers, fish market, hospital, mill, swamps ...) and transformed into the design (road atmosphere, color, wraps, treatments, central space, herbs ..).
Citation
ADAMSONOVÁ, K. Městské lázně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Ivan Wahla (předseda) doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr. (člen) doc. Ing. arch. Dagmar Glosová, CSc. (člen) Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jiří Vaverka, DrSc. (člen)
Date of acceptance
2010-06-01
Defence
Student odprezentoval projekt a reagoval na dotazy a připomínky oponenta, vedoucího práce a členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO