Systémy snižování emisí u osobních automobilů se zážehovým motorem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá způsoby snižování emisí osobních automobilů se zážehovým motorem. V úvodu je popis principu spalování, způsobů přípravy zápalné směsi a škodlivin, které během spalování vznikají. V hlavní části práce jsou detailně rozebrána jednotlivá konkrétní opatření pro snižování emisí používaná u moderních vozidel. Dále jsou ukázány příklady současných emisních systémů u několika vybraných automobilů. V následující kapitole jsou všechny získané poznatky shrnuty. V poslední části je detailně pospána vlastní konfigurace emisního systému, která je navržena s ohledem na maximální efektivitu v oblasti snižování emisí. Závěrem je pak spolu se zhodnocením současné situace shrnutí a nastínění možného směřování dalšího vývoje v dané oblasti.
This bachelor thesis deals with ways for emission reduction of passenger cars with an ignition engine. The introduction describes the principle of combustion, the methods of preparation of the ignition mixture and pollutants that arise during the combustion. In the main part of the work, the individual specific provisions for reducing emissions used in modern vehicles are analyzed in detail. Further the examples of current emission systems for several selected cars are presented. All the findings are summarized in the following chapter. In the next part, own configuration of the emission system is described in detail, which is designed with the regard to maximum efficiency in reducing emissions. The summary together with the evaluation of the current situation and the outline of the possible direction for further development in this area are in the last part of this work.
Description
Citation
FILIP, J. Systémy snižování emisí u osobních automobilů se zážehovým motorem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. David Svída, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Řehák, Ph.D. (člen) Ing. Michal Janoušek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Študent oboznámil komisiu s výsledkami záverečnej práce. Následne odpovedal na otázky oponenta. Otázky oponenta: 1) Na str. 20 zmiňujete výhody použití čistého etanolu jako paliva zážehových motorů. Jaké jsou jeho nevýhody? Bylo by možné použít etanol jako palivo pro dnešní sériově vyráběné benzinové motory? Hodnotenie: Zodpovedané 2) Na str. 32 uvádíte, že při nucené regeneraci filtru pevných částic dochází k řízenému zvýšení teploty výfukových plynů a spalování chudé směsi. Čím je způsobeno zmiňované zvýšení teploty výfukových plynů? Hodnotenie: Zodpovedané Ďalšie otázky položené komisiou: 1) Podľa čoho ste volil komponenty systému vo vlastnom návrhu? Hodnotenie: Čiastočne zodpovedané 2) Aké ďalšie systémy regulácie turbodúchadla poznáte? Hodnotenie: Nezodpovedané 3) Ako funguje systém vnútornej recirkulácie výfukových plynov? Hodnotenie: Zodpovedané 4) Čo je možné na motore upraviť aby neprodukoval emisie NOx? Hodnotenie: Čiastočne zodpovedané 5) Aký je význam hybridného systému z hľadiska zníženia emisií? Hodnotenie: Čiastočne zodpovedané 6) Akú má nevýhodu použitie hybridného systému? Hodntenie: Zodpovedané
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO