Typový rozvaděč pro FVE do 10 kW

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá nakreslením jednopólového schématu a následným vytvořením hybridního fotovoltaického systému s akumulací, obohaceného o wallbox určeného pro laboratorní použití. První část práce se zabývá stručným úvodem do fotovoltaiky a představením různých fotovoltaických systémů se zaměřením na různé komponenty hybridního fotovoltaického systému. Dále jsou popsány požadavky na připojení dle přílohy č. 4 PPDS a směrnice RfG. Druhá část práce je tvořena jednopólovým schématem celého systému a modulovým schématem rozvaděče RDC/AC. Podle nichž je celý systém zkompletován a zapojen. Závěr práce se zabývá upřesněním, jak je daný rozvaděč zapojen a je popsán postup jeho zapojení. Vypracován je i protokol o měření na daném rozvaděči R-DC/AC. Zpracována je i projektová dokumentace systému, která obsahuje technickou zprávu a daná schémata.
The bachelor's thesis focuses on drawing a single-line diagram and subsequently creating a hybrid photovoltaic system with energy storage, supplemented by a laboratory-use wallbox. The first part of the thesis provides a brief introduction to photovoltaics and presents various photovoltaic system types, as well as introducing different components of the hybrid photovoltaic system. Furthermore, the requirements for connection according to Annex 4 of the Distribution System Operation Rules and the Requirements for Generators directive are described. The second part of the thesis consists of the single-line diagram of the entire system and the module diagram of the R-DC/AC distribution board, based on which the entire system is assembled and connected. The conclusion of the thesis focuses on specifying how the distribution board is connected and describes the procedure for its installation. The measurement protocol for the specific distribution board R-DC/AC has also been prepared. The thesis also includes project documentation of the system, comprising a technical report and the mentioned diagrams.
Description
Citation
ŘEZÁČ, S. Typový rozvaděč pro FVE do 10 kW [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Štěpán Foral, Ph.D. (člen) Ing. Jan Morávek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-08-24
Defence
Student seznámil komisi se svou bakalářskou prací na téma Typový rozvaděč pro FVE do 10 kW. S posudky vedoucího a oponenta seznámil komisi Ing. Morávek. Na otázky oponenta student odpověděl, otázku na měření izolačních stavů však s dopomocí oponenta. Při diskuzi položil otázku Ing. Ptáček na požadavky připojení rozvaděče do DS, student otázku zodpověděl s pomocí komise. Následně položil prof. Drápela otázku na použité měřící přístroje během praktické části, student odpověděl s významnou pomocí komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO