Posouzení vybraných ukazatelů podniku Maregs, spol. s.r.o. pomocí časových řad

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá posouzením vybraných ukazatelů podniku MAREGS, spol. s.r.o. za pomocí využití časových řad, aplikací regresní analýzy, stanovením pravděpodobného vývoje a hodnocením těchto ukazatelů. Práce obsahuje teoretická východiska, kde jsou popsány časové řady, regresní analýza a vybrané ekonomické ukazatele. V praktické části práce jsou vytvořeny časové řady z vypočtených ekonomických ukazatelů za dané roky. Z těchto časových řad vychází regresní analýza formou prognóz budoucího vývoje. Zhodnocením ekonomických ukazatelů společnosti a zpracováním prognóz budoucího stavu, bude zřejmá aktuální situace a její pravděpodobný vývoj. Z této analýzy vyplynou závěry, jak na zjištěné skutečnosti reagovat, tak aby podnik dosáhl zlepšení své finanční situace. Další součástí práce je vytvoření programu v prostředí Visual Basic a MS Excel. Program by měl sloužit pro společnost jako nástroj pro zpracování jednotlivých ukazatelů a jejich prognóz v následujících letech.
Bachelor’s thesis deals with the assessment of chosen indicators of company MAREGS, spol. s.r.o. by using time series, application of regression analysis, forecasting and evaluation of these indicators. Bachelor’s thesis conatins the teoretical description of time series, regression analysis and selected economic indicators. In the practial part, are created time series of calculated indexes in the given period of company. From these time series also comes regression analysis of forecasts of the future developments. From evaluations economic indicators and from making forecast of future state of company, will be clear actuall situation and probable future progression. Main thing of these analysis are recommendation, how to corectly react, to achieve an improvement in financial situation. Another part of the work is about to create a program in Visual Basic and MS Excel, which can be used as a tool for making everytime actual forecasts of future development.
Description
Citation
KUGLER, T. Posouzení vybraných ukazatelů podniku Maregs, spol. s.r.o. pomocí časových řad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. (místopředseda) Ing. Aleš Klusák, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Mašterová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-20
Defence
Na otázky vedoucího a oponenta bylo zodpovězeno. Ing. Koleňáková: Jak je v BP řešena problematika kontokorentního úvěru?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO