Studium vlivu aplikace plazmatem aktivované vody na obsah celkové mikrobiální biomasy půd

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Cieľom diplomovej práce bolo na základe literárnych rešerší zvoliť optimálnu metódu pre vyhodnotenie obsahu celkovej mikrobiálnej biomasy v pôde, pri použití plazmou aktivovanej vody ako zálievky. Pre tento účel bola zvolená fumigačne–extrakčná metóda, ktorá bola vyhodnotená pomocou TOC/TN. Práca sa ďalej zamerala na charakterizáciu fyzikálne–chemických vlastností plazmou aktivovanej vody a pôdy. Sledovaná bola i rýchlosť dekompozície organickej hmoty v pôde pomocou tea bag metódy, kde je ku štúdiu rýchlosti dekompozície použitý zelený a rooibos čaj. V zelenom čaji bol tiež stanovený obsah celkových vodou extrahovateľných polyfenolických látok. Na základe kultivačných testov bola stanovovaná prítomnosť pôdnych mikroorganizmov. Z nameraných dát bolo zistené, že plazmou aktivovaná voda nemá negatívny vplyv na pH pôdy. Avšak pravdepodobne v dôsledku jej aplikácie klesli hodnoty celkovej mikrobiálnej biomasy vo vzorkách plazmou aktivovanej vody po dobu 10 minút na hodnotu (8063±1900) mgkg-1 pri TOC a (98±74) mgkg–1 pri TN oproti zálievke destilovanou vodou, kde hodnoty TOC boli (18068±4186) mgkg-1 a TN (123±10) mgkg-1.
The aim of the diploma thesis was to choose the optimal method for evaluating the content of total microbial biomass in the soil, using plasma-activated water as irrigation, based on literature research. For this purpose, the fumigation-extraction method was chosen, which was evaluated using TOC/TN. The work further focused on the characterization of the physicalchemical properties of plasma-activated water and soil. The rate of decomposition of organic matter in the soil was monitored using the tea bag method, where green and roiboos tea are used to study the rate of decomposition. The content of total water-extractable polyphenolic substances was also determined in green tea. Based on cultivation tests, the presence of soil microorganisms was determined. From the measured data, it was found that the plasmaactivated water does not have a negative effect on the pH of the soil. However, probably as a result of its application, the values of the total microbial biomass in plasma-activated water samples for 10 minutes decreased to the value of (8063±1900) mgkg-1 for TOC and (98±74) mgkg-1 for TN compared to the distilled infusion water, where TOC values were (18068±4186) mgkg-1 and TN (123±10) mgkg-1. .
Description
Citation
POLÁKOVÁ, M. Studium vlivu aplikace plazmatem aktivované vody na obsah celkové mikrobiální biomasy půd [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Procesy a materiály medicínských aplikací
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D. (člen) prof. Mgr. Martin Vala, Ph.D. (člen) prof. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (místopředseda)
Date of acceptance
2023-05-22
Defence
Obhajoba proběhla podle následujícího schématu: prezentace studenky-vyjádření vedoucí/ho-oponentský posudek-reakce na posudek-diskuse s komisí. Studentka přednesla dobrý výtah výsledků své diplomové práce, v odpovědích na dotazy oponentské i členů komise nebo v reakcích na připomínky k diplomové práci projevovala menší neznalosti. V diskusi tak studentka prokázala dobrou schopnost orientace v teoretických i praktických základech problematiky diplomové práce. Komise, s uvážením hodnocení v posudku a vyjádření vedoucí/ho, zhodnotila její diplomovou práci celkově jako dobrou. Otázky vznesené během diskuse: Pekař: Proč byla kontrolní řada zaléváná destilovanou vodou? Jak často byla aplikovaná PAW? Obruča: Jaké selektivní médium jste použili a proč? Jak lze odlišit fosfát-rozpouštějící kolonie od ostatních? Vala: Co znamená stabilizační faktor? Stabilizaci čeho vyjadřuje?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO