Analýza nových technologií zobrazených v seriálu Black Mirror/Černé zrcadlo a jejich dopadu na společnost

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na popis robotů a sociálních sítí z vybraných epizod seriálu Black Mirror. Stručně se zabývá popisem děje a poselstvím jednotlivých dílů. U každé vybrané epizody se zejména zaměřuje na technickou proveditelnost daných technologií. V této práci jsou roboti a sociální sítě ze série Black Mirror srovnávány s moderními ekvivalenty ze skutečného světa. Práce rovněž pojednává o výhodách a nevýhodách sociálních sítí a robotů, včetně jejich vlivu na naši společnost. Dále se zabývá etickou a sociální stránkou těchto technologií. Hlavním cílem bakalářské práce je poskytnout vhled do technologií použitých v seriálu Black Mirror.
The bachelor thesis is focused on the description of robots and social media from selected episodes from the television series Black Mirror. It briefly deals with the description of the story and the message of selected episodes. For each selected episode, it focuses mainly on the technical feasibility of the depicted technologies. In this work, robots and social media from the Black Mirror are compared with modern equivalents from the real world. The bachelor thesis also discusses the advantages and disadvantages of social media and robots, including their impact on our society. It also deals with the ethical and social aspects of these technologies. The main aim of the bachelor thesis is to provide insight into the technologies used in the Black Mirror series.
Description
Citation
KAPLAN, M. Analýza nových technologií zobrazených v seriálu Black Mirror/Černé zrcadlo a jejich dopadu na společnost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Angličtina v elektrotechnice a informatice
Comittee
doc. PhDr. Milena Krhutová, Ph.D. (předseda) Mgr. Agata Walek (místopředseda) prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc. (člen) Mgr. Jaromír Haupt, Ph.D. (člen) Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (člen) Mgr. Pavel Sedláček (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student přednesl prezentaci své BP, s relativně dobrou výslovností, nicméně řadou gramatických chyb, zejména ve slovosledu. Student uspokojivě zodpověděl otázku oponentky: "Jaký je Váš názor na soužití s roboty a umělou inteligencí? V čem vidíte přínos a v čem rizika?"
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO