30 let geodynamického výzkumu na území severní Moravy

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023-02-02
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
V rámci zkoumání geodynamických jevů představuje důležitý přínos nasazení technologie GNSS umožňující efektivní určování kinematických tendencí svrchní vrstvy zemské litosféry. Ústav geodézie VUT v Brně jako první univerzitní pracoviště v ČR mohl prakticky používat tuto technologií již od roku 1992, a jednou z prvních aktivit bylo právě zapojení do geodynamického výzkumu v národním i mezinárodním měřítku. Je příznačné, že právě v tomto období byla vybudována lokální výzkumná geodynamická síť pokrývající českou i polskou část masivu Králického Sněžníku. Jednalo se o první projekt tohoto druhu na území Moravy, a naše pracoviště dostalo příležitost se tohoto projektu aktivně zúčastnit. Dnes, při vzpomínce 30. výročí vzniku sítě Sněžník, můžeme konstatovat její významný přínos pro naši vědeckovýzkumnou i pedagogickou činnost. Od té doby se naše aktivity v oblasti geodynamických aplikací GNSS rozšířily na celé území Moravy, a posléze i ČR. Významným faktorem bylo navázání úzkých kontaktů s odborníky dalších geovědních oborů (geologie, geomorfologie, geotektoniky, seismiky aj.), což umožnilo uplatnit a prezentovat naše výsledky v širším kontextu vzájemné spolupráce. Potvrdilo se, že je důležité konfrontovat a integrovat výsledky geodetických měření s veškerými relevantními geovědními poznatky, které jsou aktuálně k dispozici. Tento příspěvek se věnuje převážně dvěma tématům. Prvním je 30tileté období měření v síti Sněžník. Druhým je popis našich dalších aktivit zaměřených na zkoumání geodynamicky aktivních oblastí Moravy, zvláště její severní části. Jedním z významných výsledků je sestavení úvodního kinematického modelu moravské části Českého masivu a jeho průběžné doplňování a zpřesňování.
As part of the investigation of the geodynamics phenomena, the deployment of GNSS technology, which enables effective determination of the kinematic tendencies of the upper layer of the earth's lithosphere, represents an important contribution. The Institute of Geodesy of BUT in Brno, as the first university institute in the Czech Republic, could practically use this technology since 1992, and one of the first activities was involvement in geodynamic research on a national and international scale. It is significant that it was just during this period that a local research geodynamic network covering the Czech and Polish parts of the Králický Sněžník massif was built. It was the first project of this kind in the territory of Moravia, and our institute had the opportunity to actively participate in this project. Today, at the commemoration of the 30th anniversary of the establishment of the Sněžník network, we can state its significant contribution to our scientific research and teaching activities. Since then, our activities in the field of GNSS geodynamic applications have expanded to the entire territory of Moravia, and later to the Czech Republic. A significant factor was the establishment of close 19 http://dx.doi.org/10.13164/seminargnss.2023.18 contacts with experts in other geoscience fields (geology, geomorphology, geotectonics, seismics, etc.), which made it possible to apply and present our results in a broader context of mutual cooperation. It has been confirmed that it is important to confront and integrate the results of geodetic measurements with all the relevant geoscientific knowledge that is currently available. This paper mainly deals with two topics. The first is a 30-year measurement period in the Sněžník network. The second is a description of our other activities focused on the investigation of geodynamic active areas of Moravia, especially its northern part. One of the significant results is the compilation of the initial kinematic model of the Moravian part of the Bohemian Massif and its continuous addition and refinement.
Description
Citation
Družicové metody v geodézii a katastru 2023, s. 18-25. ISBN 978-80-86433-81-3.
http://geodesy.fce.vutbr.cz/konference/gnss-seminar/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Citace PRO