Návrh demonstračního panelu KNX

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem demonstračního panelu KNX, který má demonstrovat ovládání světel, žaluzií a spotřebičů domu za pomoci přístrojů od různých výrobců. Nejprve je zde provedena rešerše a seznámení se systémem KNX, jeho topologickým uspořádáním, přístroji a používanými komunikačními medii. Dále je provedeno seznámení s jednotlivými přístroji využitými na demonstračním panelu, s funkcemi které umožňují a s jejich aplikačními programy pro prostředí ETS. Na základě možností přístrojů je proveden návrh funkcí panelu. Tyto funkce byly naprogramovány v programu ETS 5. Dále je proveden nákres elektrického zapojení panelu a zhotovena k němu dokumentace. Nakonec je provedeno celkové zhodnocení.
This bachelor's thesis deals with the design of a demonstration panel KNX, which has to demonstrate the control of lights, blinds and appliances of the house with the help of devices from various manufacturers First, there is a search and acquaintance with the KNX system, it´s topological arrangement, devices and used communication media. Furthermore, an introduction is made to the individual devices used on the demonstration panel, with the functions they enable and with their application programs for the ETS environment. Based on the possibilities of the device, the design of the panel function is done. These functions have been programmed in the ETS 5. Next, a drawing of the electrical connection of the panel is made and documentation is made for it. Finally, an overall evaluation is made.
Description
Citation
KALFUS, P. Návrh demonstračního panelu KNX [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (místopředseda) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) Ing. Štěpán Foral, Ph.D. (člen) Ing. Michal Krbal, Ph.D. (člen) Ing. Jan Morávek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-23
Defence
Student seznámil komisi s výsledky své bakalářské práce na téma Návrh demonstračního panelu KNX. S posudky seznámil komisi vedoucí práce Ing. Bátora, který následně přednesl otázky oponenta. Na otázky oponenta odpovídal student správně. Ve všeobecné diskuzi vznesla dotaz doc. Orságová, student problematiku srozumitelně vysvětlil. S dalším dotazem vstoupil do diskuze doc. Drápela, student odpověděl správně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO