EPR studium radikálových meziproduktů H-transferu z kyslíkatých, uhlíkatých a dusíkatých donorů.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
P
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
V rámci dizertační práce byly studovány problémy přenosu vodíkového z vybraných typů fenolů, aromatických sekundárních aminů a sloučenin s kyselými CH vazbami. Tento proces byl iniciován účinkem redox činidel, především PbO2, v nepolárních rozpuštědlech. Výsledkem abstrakce vodíkového atomu je vznik radikálových meziproduktů, které byly detekovány metodou EPR spektroskopie. Vzhledem k tomu, že se jednalo většinou o vysoce nestabilní radikály, bylo nutné aplikovat techniku nepřímé detekce, t. zv. spin trapping. Uvedená metoda umožňuje interpretovat charakter generovaných radikálů na základě EPR parametrů aduktů, které vznikají jejich reakcí s vhodně zvolenými sloučeninami, spin trapy, které se přidávají do reakčního systému. Jako spin trapy byly použity především aromatické nitrososloučeniny. Jelikož EPR spektra radikálových aduktů jsou v mnoha případech velmi složitá, jejich interpretace byla možná jedině za použití simulace. Na tomto základě byly získány nové poznatky o charakteru adice fenoxylových radikálů na aromatické nitrososloučeniny, stabilitě alkylových substituentů v metyl substituovaných fenolech a charakteru C-radikálů generovaných ze substituovaných kumarinů a beta-diketonů. Zároveň byla u aromatických sekundárních aminů prokázána malá schopnost dusíkatých radikálů, primárních produktů štěpení NH vazeb, vstupovat do reakce se spin trapy.
Within the PhD. thesis the problems of H-transfer from selected types of phenols, aromatic secondary amines and compounds with acidic CH bond were investigated. This process was initiated by the action of redox agents, mostly PbO2, in nonpolar solvents. The abstraction of hydrogen atom results in the formation of radical intermediates, which were detected by EPR spectroscopy. Because in most cases, highly unstable radicals were produced, it was neccessary to apply the technique of indirect detection, so called spin trapping. This method enables to interpret the character of generated radicals on the basis of EPR parameters of radical adducts, which are formed by their reaction with suitably chosen compounds, spin traps, which are added to the reaction system. As spin traps, the aromatic nitrosocompounds were preferentially used. Due to the fact that EPR spectra of radical adducts were in most cases very complex, their interpretation was possible only using the computer simulation. Based on this approach, new information about the character of addition of phenoxyl tradicals to aromatic nitrosocompounds, stability of alkyl substituents in methyl substituted phenols and character of C-radicals, generated from substituted coumarines and beta-diketones, was obtained. Simultaneously, the small ability of nitrogen radicals, primary products of the splitting of NH bond, to enter the reaction with spin traps was proved by aromatic secondary amines.
Description
Citation
MAREŠOVÁ, R. EPR studium radikálových meziproduktů H-transferu z kyslíkatých, uhlíkatých a dusíkatých donorů. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Fyzikální chemie
Comittee
prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. (předseda) prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc., školitel (člen) prof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D. (člen) prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. (člen) doc. RNDr. Pavel Kovařík, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-10-14
Defence
Doktorandka nejdříve všechny přítomné seznámila s průběhem a výsledky své dizertační práce. Následovalo čtení oponentských posudků a zodpovězení dotazů v posudcích obsažených. Poté se rozproudila diskuze. na všechny dotazy doktorandka odpověděla velmi uspokojivým způsobem.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO