Vytvoření laboratorních úloh zaměřených na měření základních parametrů telekomunikačního vedení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na seznámení se základními parametry telekomunikačních vedení. K měření parametrů je využito měřicích zařízení, kterými je vybavena laboratoř. Jednotlivé úlohy obsahují teoretický úvod k problematice úlohy, zadání úlohy. Nejdříve bylo provedeno zapojení jednotlivých kabelů k měřicím přístrojům. Potom následovalo spuštění přístrojů a detailní seznámení s jejich funkcemi. Po získání potřebných znalostí o zařízení byl vypracován zkrácený manuál, kde je popsán pracovní postup práce při měření, který je v příloze této práce. Dále byl proveden návrh laboratorních úloh pro studenty. V této práci je obsaženo vzorové vypracování jednotlivých laboratorních úloh. Jako první byla vytvořena úloha pro měření útlumové charakteristiky koaxiálních kabelů. Studenti tak poznají, jak se mění útlum jednotlivých typů kabelů. Druhou úlohou je měření frekvenční závislosti impedance koaxiálních kabelů. Studenti si zde opět ověří důležité charakteristiky jednotlivých typů koaxiálních kabelů. Třetí úlohou je měření parametrů kabelů UTP, díky které budou studenti schopni porovnat vlastnosti i s dalším typem kabelu.
This bachelor thesis is focused on getting acquainted with the basic parameters of telecommunication lines. The laboratory is equipped measuring equipments used to measure. First, the individual cables were connected to the measuring instruments. This was followed by the launch of the devices and a detailed acquaintance with their functions. After obtaining the requisite knowledge of the device, a manual was prepared, which describes the working procedure for working with measuring equipments. The attachment which is a part of the thesis contain the model design of the individual laboratory tasks. Each of these exercises contains extensive theoretical introduction to solve problems and task assignment. First, the individual cables were connected to the measuring instruments. This was followed by the launch of the devices and a detailed acquaintance with their functions. After gaining the necessary knowledge about the device, an abbreviated manual was prepared, which describes the work procedure of measurement work, which is in the appendix to this work. Furthermore, a design of laboratory tasks for students was performed. This work contains a sample elaboration of individual laboratory tasks. The first task was created to measure the attenuation characteristics of coaxial cables. Students will learn how the attenuation of individual types of cables are different. The second task is to measure the frequency dependence of the impedance of coaxial cables. Students will again check the important characteristics of individual types of coaxial cables. The third task is to measure the parameters of UTP cables that will make students able to compare the properties with another type of cable.
Description
Citation
MLATEC, J. Vytvoření laboratorních úloh zaměřených na měření základních parametrů telekomunikačního vedení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jiří Hošek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Benedikt (člen) Ing. Martin Kiac (člen) Ing. Ľuboš Nagy, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-23
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky oponenta: Proč jste pro pořizování záznamu obrazovky nepoužil funkci ScreenShot, kterou je analyzátor vybaven? - student odpověděl na otázku Proč nebyl pro měření parametrů UTP kabelu využit analyzátor Site Master? - student odpověděl na otázku Otázky komise: Zkoušel jste se podívat do dokumentace ohledně formátu ukládaného záznamu obrazovky? - student odpověděl na otázku Dokážete vysvětlit Smithův diagram? - student částečně odpověděl na otázku Zkoušel jste testovat Vámi vytvořené úlohy? (časová náročnost) - student odpověděl na otázku
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO