Rozdíly výšek v systému Bpv a výšek založených na modelu EGM96

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Tato práce se zabývá určením rozdílů mezi výškami v systému Bpv a výškami založenými na geopotenciálním modelu EGM96. Výškový rozdíl je vypočten jako rozdíl odlehlosti geoidu a výškové anomálie kvazigeoidu, kde obě veličiny jsou vztaženy ke stejnému referenčnímu elipsoidu. Část práce se věnuje určení odlehlosti geoidu ze sady Stokesových koeficientů pro model gravitačního pole EGM96. Dále jsou pro potřeby této práce použity modely kvazigeoidu CR-2005 a QGZÚ-2013, které jsou popsány hodnotami výškové anomálie v pravidelné síti. Dalším použitým zdrojem dat je soubor bodů výběrové údržby ZÚ. Tyto body mají měřenou elipsoidickou výšku metodou GNSS a také nivelovanou výšku v Bpv. Prostřednictvím těchto hodnot je na nich možno výpočtem určit hodnotu výškové anomálie.
This work deals with determining the differences between heights in the Bpv system and heights based on the geopotential model EGM96. The height difference is calculated as the difference between the geoid undulation and the height anomaly of the quasigeoid, where both quantities are related to the same reference ellipsoid. Part of the work is devoted to determining the undulation of the geoid from a set of Stokes coefficients for the gravitaty field model EGM96. Furthermore, the quasigeoid models CR-2005 and QGZÚ-2013 are used for the needs of this work, which are described by the values of the height anomaly in the regular grid. Another source of data used is a set of selective maintenance points.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 634-639. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO