Detekce objektů v laserových skenech pomocí konvolučních neuronových sítí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práca sa zaoberá detekciou čiary vodorovného dopravného značenia z mračna bodov, ktoré bolo získané laserovým mobilným mapovaním. Systém pracuje interaktívne v spolupráci s užívateľom, ktorý vyznačí počiatok čiary dopravného značenia. Program postupne deteguje zvyšné časti dopravného značenia a vytvorí ich vektorovú reprezentáciu. Na začiatku je mračno bodov premietnuté do vodorovnej roviny a výsledkom je 2D obrázok, ktorý je segmentovaný konvolučnou neurónovou sieťou U-Net. Segmentácia označuje jednu dopravnú čiaru. Segmentácia je prevedená na lomenú čiaru, ktorú je možné použiť v geo-informačnom systéme. Sieť U-Net pri testovaní dosiahla presnosť segmentácie 98,8\%, špecificitu 99,5\% a senzitivitu 72,9\%. Odhadnutá lomená čiara dosiahla priemernú odchýlku 1,8cm.
This thesis is aimed at detection of lines of horizontal road markings from a point cloud, which was obtained using mobile laser mapping. The system works interactively in cooperation with user, which marks the beginning of the traffic line. The program gradually detects the remaining parts of the traffic line and creates its vector representation. Initially, a point cloud is projected into a horizontal plane, crating a 2D image that is segmented by a U-Net convolutional neural network. Segmentation marks one traffic line. Segmentation is converted to a polyline, which can be used in a geo-information system. During testing, the U-Net achieved a segmentation accuracy of 98.8\%, a specificity of 99.5\% and a sensitivity of 72.9\%. The estimated polyline reached an average deviation of 1.8cm.
Description
Citation
MARKO, P. Detekce objektů v laserových skenech pomocí konvolučních neuronových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Inteligentní systémy
Comittee
doc. Ing. František Zbořil, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Hradiš, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen) Ing. Jaroslav Rozman, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D. Otázky u obhajoby: Proč detekce středové čáry funguje hůře než té krajní? Jak by se Vaše metoda dala použít např. pro detekci čáry v online režimu? Nebo pro detekci všech čar v celém mračně bodů bez zásahu uživatele? Co jste detekoval na vozovce? Jak jste výstup testoval? Uvažoval jste o použití jiných přístupů? Jak byste učil perceptronovou síť bez použití backpropagation? Jakým způsobem jste spojoval lokální čáry do globální?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO