Modely transformátoru v Matlab/Simulink

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť a následne realizovať modely transformátoru v programe Matlab/Simulink. Tieto navrhované postupy objasňujú vzťah medzi pôvodným transformátorom a jeho náhradnými zapojeniami. Prvá časť bakalárskej práce je zameraná na teóriu transformátorov, ktorá definuje základné parametre a vzťahy medzi nimi v transformátore. Následne je v tejto časti popísaný prechod od základného modelu transformátora k náhradnému zapojeniu, ktoré je potrebné k realizácií modelu v Simulinku. Druhá časť bakalárskej práce je zameraná na teoretické objasnenie vektorovej transformácie. Popisuje základné vzťahy pre všeobecnú transformáciu, transformáciu prúdov a napätí v jednotlivých zapojeniach. Tretia časť bakalárskej práce je zameraná na praktickú realizáciu modelov náhradných zapojení základného transformátora v programe Simulink. V tejto časti sú namodelované modely transformátora prúdu a napätia pre jednofázovú a trojfázovú sústavu. Pre porovnanie sú zobrazené priebehy napätí a prúdov v transformátore a tiež výkony na záťaži každého modelu.
The aim of the bachelor‘s thesis is to project and then realize models of transformer in Matlab/Simulink program. These proposed procedures show the relation between original transformer and its spare connections. The first part of bachelor‘s thesis is oriented to theory of transformers which defines basic parametres and relations between them in transformer. Later in this part we try to describe cross-over from basic transformer model to the spare connection which is needed in realization of model in Simulink. The second part of bachelor‘;s thesis is oriented to theoretical description of vector transformation. It describes some basic relations of general transformation, currents transformation and voltage in certain connections. The third part of bachelor‘s thesis shows some practical realization of spare connection models of basic transformer in Simulink program. In this part we modeled some current transformer models and voltage for single-phase and three-phase system. As to compare we have created process of currents and voltages in transformer as well as power and load of each model.
Description
Citation
PETRIČ, P. Modely transformátoru v Matlab/Simulink [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Dr. Ing. Miroslav Patočka (předseda) doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (člen) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) Ing. Rostislav Huzlík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-14
Defence
Student obhajoval svoji bakalářskou práci s názvem „Modely transformátoru v Matlab/Simulink“. Během prezentace student uvedl jen velmi stručné seznámení s obsahem a náplní práce. Samotné jádro práce nebylo v prezentaci řešeno vůbec. Nebylo tedy možné udělat si představu o množství odvedené práce. Oponent měl k práci několik připomínek a to jak po formální tak po věcné stránce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO