Areál pro malé a střední podnikání, Uherské Hradiště

Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem nového pronajímatelného průmyslového areálu v Uherském Hradišti. Celý areál je definován jednoduchými liniemi a tvary, to zároveň umožňuje stoprocentní funkčnost a efektivitu. Výrazným prvkem v návrhu je potom designová fasáda, která ale stále zachovává koncept linií (horizontály a vertikály). Přáním vedení města bylo navrhnout pronajímatelný areál s výrobními, ale také administrativními či výstavními prostory. Zároveň má architektura tvořit dominantu celé průmyslové oblasti a má zaujmout při vjezdu do města Uherské Hradiště. Výrobní buňky jsou variabilní a dají se skládat a rozšiřovat podle požadavků investora. Třípodlažní objekt s výstavními prostory nabízí firmám prezentovat svoje produkty a jednat s případnými zájemci. Nosný systém je kombinovaný, na kterém jsou uloženy monolitické stropní desky. Objekt je zastřešen plochou střechou uloženou na nosných stěnách a průvlacích.
The bachelor's thesis deals with the design of a new rentable industrial area in Uherské Hradiště. The entire area is defined by simple lines and shapes, which at the same time enables 100% functionality and efficiency. A distinctive element in the design is the facade, which still maintains the concept of lines (horizontals and verticals). The city management wanted to design a rentable production, but also administrative or exhibition spaces. At the same time, the architecture should form a dominant feature of the entire industrial area and should attract attention when entering the city of Uherské Hradiště. Production cells are variable and can be assembled and expanded according to the investor's requirements. The three-story building with exhibition spaces offers companies the opportunity to present their products and negotiate with potential interested parties. The supporting system is combined, on which monolithic ceiling slabs are placed. The building is covered with a flat roof placed on load-bearing walls and beams.
Description
Citation
ČÍŽKOVÁ, P. Areál pro malé a střední podnikání, Uherské Hradiště [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D. (místopředseda) Ing. arch. Viktor Svojanovský (člen) Ing. arch. Lukáš Ležatka, Ph.D. (člen) Ing. Zuzana Fišarová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-06
Defence
Studentka stručně představila svoji práci. Poté prezentovala své reakce na dotazy a připomínky z posudku oponenta. Následně členové komise pokládali studentce otázky týkající se různých aspektů její bakalářské práce, např. pohybu nákladních automobilů po areálu, vzdálenosti navržených objektů od hranic pozemku, pohybu a provozu imobilních osob po areálu a v objektech, praktičnosti využití pronajímatelného výstavního prostoru, volby těžkého fasádního pláště a designu jeho tvarosloví, způsobu odvodnění střech, volby stropní konstrukce, tepelných mostů v detailu kotvení fasádního pláště, navržených instalačních šachet, navržených skleněných příček, akustických vlastností v navržených prostorech. Studentka s velmi dobrým přehledem zaujímala odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a velmi dobře reagovala i na všechny otázky členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO