Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace vybrané společnosti za období 2016–2020 na základě vybraných metod finanční analýzy a následně na návrhy na její zlepšení. V teoretické části jsou popsány vybrané ukazatele a informační zdroje potřebné pro výpočet. Ukazatele jsou následně použity i v praktické části a jejich výsledky vyhodnoceny.
The bachelor thesis is focused on the evalution of the financial situation of selected company for the period from 2016–2020 on the basis of selected methods of financial analysis and then on proposals for its improvement. The theoretical part describes selected indicators and information sources necessary for their calculation. The indicators are then used in the practical part and their results evaluated.
Description
Citation
KOLBÁBKOVÁ, L. Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
prof. Ing. Miloš Tumpach, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Filip Šimeček (člen) Ing. Martina Pivodová (člen)
Date of acceptance
2022-06-17
Defence
Otázky vedoucího: odpovězeno Otázky oponenta: odpovězeno Ing. Helena Hanušová, CSc.: Proč v návrhové části u předkládaných návrhů uvádíte citace autorů? Jedná se o Vaše vlastní návrhy? Práce absentuje vlastní návrhy studentky a jejich ekonomické vyhodnocení. Uvedené návrhy jsou citovány z doporučení jiných autorů. doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D.: V práci počítáte index IN05, kdy jeden z jeho členů uvádíte nulový, jak jste k tomuto výpočtu došla? Odpovězeno s výhradami.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO