Problematika manipulace se záznamovým zařízením a kartami řidičů v silniční nákladní dopravě

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství
Abstract
Znalec se ve své praxi stále častěji setkává s digitálními tachografy, které postupně nahrazují analogové. Znalec při kontrole záznamového zařízení a karet řidičů, stejně jako kontrolní orgány, by měl být připraven na možnou manipulaci se záznamovým zařízením, jeho daty a karetami řidičů. Tato publikace se zaměří na kontroly záznamového zařízení prováděných při silničních kontrolách a schválenými servisními dílnami. Je potřeba reagovat na nárůst pokusů o obcházení systému tachografů, zejména pak na narůstající útoky a hrozby proti systému digitálních tachografů. Tyto pokusy a hrozby představují vážné riziko pro bezpečnost silničního provozu a mají negativní dopad na hospodářskou soutěž a na sociální podmínky řidičů v silniční dopravě. Z těchto důvodů je potřeba se zaměřit na manipulace se záznamovým zařízením a kartami řidičů. Cílem této publikace je předkládání osvědčených postupů a metod při kontrolách, které mají účinně bránit pokusům o obcházení systému digitálních tachografů, případně tyto snahy zjišťovat.
An expert encounters in his practice with digital tachographs more frequently, which are gradually replacing analog ones. When is the expert, as well as supervisory authorities, controlling the recording device and drivers’ cards, he should be prepared for possible manipulation of the recording device, its data and drivers’cards. This publication focuses on the controls of the recording device carried at the roadside controls and by authorized service workshops. It is necessary to respond to the increase of attempts to circumvent thetachograph system, especially to the growing threats and attacks against the system of digitaltachographs. These attempts and threats are serious risks for road safety and have a negative impact on competition and the social conditions of drivers in road transport. For these reasons it is necessary to focus on manipulation with the recording device and drivers’cards. The aim of this publication is to present best practices and methods of controls, which should effectively prevent attempts to circumvent the system of digital tachographs or to determine these efforts.
Description
Citation
Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2012. s. 170-186. ISBN 978-80-214-4412-6
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství
DOI
Collections
Citace PRO