Generátor vědeckých webových portálů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Generátor vědeckých webových portálů je rozsáhlý projekt, jehož cílem je vytvoření systému, který umožní budování webových portálů za účelem poskytování přehledu vědeckých prací z konkrétních oblastí. Jednou z částí tohoto projektu je i modul pro vyhledávání domovských stránek autorů publikací. Cílem této bakalářské práce je implementace právě tohoto modulu formou skriptu nebo programu. Náplní mé práce je nalezení vhodné metody extrakce sémantické informace ze značkovaného textu, návrh a vývoj systému, který tuto metodu realizuje a sestavení množiny, na které bude systém otestován. Výstupem bakalářské práce je prototyp programu nebo skriptu, který na základě vstupního souboru ve formátu XML se jmény vědeckých pracovníků vygeneruje výstupní XML soubor s URL adresami na jejich domovské stránky a stránky se seznamem publikací. Převážná část mé práce je věnována důkladné analýze daného problému z různých hledisek, rozčlenění na podproblémy a výběru nejvhodnějších variant řešení.
Scientific web portal generator is a large project. It's purpose is to create a system for building web portals for providing the view of science publications of authors. One of the parts of this project is module for searching of homepages. The goal of this bachelor's thesis is the implementation of of this module using the program or script. Content of this thesis is to find the best way of method of extraction the semantic information from the marked text, design and development o the system and creating the test set for the purpose of testing. The output of this thesis should be prototype of program or script, which will generate XML file with the URL adresses of homepages of authors. System should have XML input. Almost entire thesis is about analyzing of this problem and choosing the best solution.
Description
Citation
PAVELKA, P. Generátor vědeckých webových portálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2009-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO