Tepelné čerpadlo pro rodinný dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá tepelnými čerpadly pro rodinný dům. Je rozdělena na dvě základní části. V první části je popsán princip fungování tepelného čerpadla, jeho součásti a různé typy. Jsou zde také zmíněny jednotlivé druhy nízkopotenciálních zdrojů energie včetně charakteristických vlastností a vzájemného srovnání. V druhé části je řešen návrh tepelného čerpadla pro určitý rodinný dům. Součástí projektu je navržení konkrétního tepelného čerpadla, vrtu a výpočet množství tepla potřebného pro vytápění a přípravu teplé vody. V závěru je uvedena celková ekonomická bilance včetně návratnosti investice.
The Bachelor´s Thesis deals with domestic heat pumps. It is devided into two basic parts. In the first part, an operating principle, components and various types are described. Particular kinds of low-energy sources including characteristical features and comparision are mentioned there as well. In the second part, a project for a domestic heat pump is prepared. The project includes proposition of a particular heat pump, a borehole and an amount of heat needed for heating and a preparation of warm water. At the end, a complete economical balance including an economic return of the investment is mentioned.
Description
Citation
MERTA, L. Tepelné čerpadlo pro rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (předseda) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (místopředseda) doc.Ing. Jaroslav Krbek, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Flimel (člen) Ing. Vladimír Kohout (člen)
Date of acceptance
2009-06-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO