FTTx přístupové infrastruktury

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Referee
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá problematikou využití a návrhu FTTx optických přístupových sítí. Práce je rozdělena do několika základních tematických částí. Úvodní část práce obsahuje seznámení s jednotlivými architekturami FTTx sítí, síťovými topologiemi a používanými komponentami v těchto přístupových sítích. Optické přístupové sítě představují ideální prostředek k distribuci moderních multimediálních služeb, které kladou velké požadavky na šířku přenosového pásma. Trend začleňování optických sítí do přístupového segmentu v České republice i ve světě je popsán ve druhé části této práce. Třetí část práce se zabývá výběrem vhodné varianty a následným návrhem FTTx optické přístupové sítě v dané lokalitě. Současně jsou zde porovnány investiční náklady potřebné na realizaci jednotlivých návrhů. Poslední část práce je věnována finanční rozvaze a rentabilitě navržené přístupové sítě. Rovněž je zde zpracována úvaha týkající se vývoje optických přístupových sítí.
This graduation thesis addresses questions of deriving benefits from the FTTx optical access network. This project is divided into four main subject surveys. First part contains familiarization with individual architecture of FTTx network, topology of network and the use of components in these access networks. Second part shows how ideal optical access network is for distribution of modern multimedia services which pose great demand on the width of transmission band. It also shows success and trend growth of integration of the optical network into access segment in the Czech Republic and the rest of the world. The choice of right proposal and follow-on project of FTTx optical access network in assigned location is described in part three. It also compares investment costs needed for implementation of these proposals. Final part of this project shows financial budget and return of investments of a proposed access network. It also includes a contemplation of optical access network’s development.
Description
Citation
HLADKÝ, M. FTTx přístupové infrastruktury [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektrotechnická výroba a management
Comittee
prof. Ing. Jaromír Kadlec, CSc. (předseda) doc. Ing. Marie Sedlaříková, CSc. (místopředseda) Ing. Ivana Groligová, CSc. (člen) doc. Ing. Ladislav Hulenyi, CSc. (člen) Ing. Jiří Starý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s podstatnou částí své závěrečné práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. 1. Vysvětlete rozdíl mezi finanční a ekonomickou analýzou vašeho projektu. 2. Je vámi zvolený model aplikovatelný na větší soubory? 3. Jakým mechanismem se tvoří kompromis mezi cenou, kvalitou a šířkou přenosového pásma? 4. Jaká jsou rizika takového projektu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO