Brno Komárov Město ve městě, prostorová a symbolická kostra Komárova

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Komárov je částečně izolovanou městskou části s fragmentovanou formálně pestrou strukturou i obrazem a charakterem s velkým procentem prázdných či degradovaných ploch. Návaznost na logistický uzel, dobré dopravní napojení, plánované a realizované vytěsnění komunikační radiály a tím uvolnění stávající uliční sítě vyžaduje reurbanizaci celku a dovoluje sukcesivní proměnu lokality cestou přepisování (palimpsest) a individuálních intervencí. Diplomová práce se zaměří na příklady řešení substance města, metodu přístupů a na akcentaci kostry veřejného prostoru s alokací objektů symbolické struktury. Obsah práce Urbanistická studie lokality centra Komárova, akcentace symbolické kostry a struktury a kostry veřejného prostoru s doplněním objektů souvisejících Architektonický návrh objektů doplňujících strukturu a obraz lokality Program nových intervencí a konverze existujících zachovávaných objektů Textová část, teorie, komentář a objasnění
Komárov is partially isolated city part with fragmented formally colourful structure and also a picture and character with high percentage of empty or degraded areas. Continuity on logistic knot, good transportation connection, planned and implemented squeeze out of major road and with that connected easing of current street net require new city planning of the whole area and therefore allows subsequent transformation of the area by way of overwritingand individualized intervention. This final thesis will be focused on examples of solving the substance of the city, by method of approaches and on stressing out the skeleton of public space with allocation of objects with symbolic structure. Content of this thesis City planning study of the area Komárov centre, stressing out of the symbolic skeleton and structure and the skeleton of public space with addition of related objects Architecture proposal of objects complementary to a structure and picture of area Program of new interventions and conversions of existing and preserved objects
Description
Citation
VOCHTA, M. Brno Komárov Město ve městě, prostorová a symbolická kostra Komárova [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek (předseda) prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (člen) Ing. arch. Tomáš Binder (člen) Ing. arch. David Průša (člen) MgA. Svatopluk Sládeček (člen)
Date of acceptance
2019-05-28
Defence
- student představil diplomní práci - byly přečteny posudky vedoucího a oponenta diplomní práce - student reagoval na dotazy vedoucího a oponenta diplomní práce uspokojivě - zahájena diskuze s dotazy členů komise: o ozřejmění základních principů koncepce řešení o opora návrhu urbanistického řešení v územním plánu o jižní pohled, proporce o rozbor detailu obvodového pláště s ohledem na tloušťku tepelné izolace o grafická úprava zpracování - dotazy komise byly odpovězeny uspokojivě
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO