Bytový dům

Abstract
Tato bakalářská práce si klade za cíl navrhnout a vytvořit projekční dokumentaci pro rezidenční budovu nacházející se v oblasti Brno-venkov (Líšen). Budova se skládá z dvou samostatných bytových jednotek na každém patře nad suterénem. Každé patro obsahuje symetrické byty, které jsou ve svém uspořádání i designu identické. Suterén slouží především jako skladovací prostor, včetně sklepů, technické místnosti, prádelny s kotelnou a toaletami. Nosnými konstrukčními prvky budovy jsou vápenopískové bloky pro nosné stěny a příčky, doplněné o železobetonové desky. Střecha je navržena jako plochá. Při celém projektu je pečlivě zohledňováno architektonické a funkční hledisko, aby budova harmonicky zapadala do okolní lokality.
This bachelor thesis aims to design and create project documentation for a residential building located in Brno-venkov (Líšen). The building consists of two separate flat units in each floor above basement. Each floor features symmetrical flats that are identical in layout and design. The basement area serves primarily as storage space, including cellars, a technical room, a laundry area with boiler, and toilets. The structural elements of the building encompass load-bearing walls and partitions made of lime sand blocks, complemented by reinforced concrete slabs. The roof design adopts a flat configuration. Throughout the project, careful consideration is given to the architectural and functional aspects, ensuring that the building harmoniously integrates with the surrounding locality. translate this paragraph to czech language
Description
Citation
KARACI, M. Bytový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D. (místopředseda) Ing. David Bečkovský, Ph.D. (člen) Ing. Jan Müller, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Petr Kacálek, Ph.D. (člen) Ing. Bohuslav Brukner (člen) doc. Ing. Miloslav Bagoňa, PhD. (předseda)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
Student představil prezentaci své závěrečné práce na téma Bytový dům. V rámci prezentace byla představena dispozice, konstrukční řešení, architektonické řešení. Následovala reakce na otázky oponenta. Na připomínky oponenta reagoval student přijatelným způsobem, na otázky položené členy komise k předložené práci odpovídal poněkud nejistě, některé z nich nebyl schopen zodpovědět zcela uspokojivě.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO