Modelování propagace signálu pro LPWA komunikační technologie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V současné době se velmi dynamicky rozvíjí oblast bezdrátových komunikačních technologii LPWAN (Low Power Wide Area Network), kde počet připojeným zařízení rychle stoupá a tím i potřeba zajištění realizace.Důležitou součástí návrhu a testování možné implementace takové LPWA (Low Power Wide Area) sítě je modelace šíření signálu v daném prostředí pro zajištění dostatečného pokrytí signálem. Tato práce se zabývá studiem bezdrátových komunikačních technologií LPWAN pracujících jak v bezlicenčním frekvenčním pásmu, tak v licencovaném frekvenčním pásmu. V praktické části se práce zaměřuje na simulaci propagace signálu pomocí simulačního nástroje Wireless InSite, kde byly komunikační parametry nastaveny podle technologie WM-BUS (Wireless Meter Bus).
At present, the area of LPWAN (Low Power Wide Area Network) wireless communication technologies is developing very dynamically, where the number of connected devices is rapidly increasing and thus the need to ensure implementation. An important part of the design and testing of a possible implementation of such an LPWA (Low Power Wide Area) network is the modeling of signal propagation in a given environment to ensure sufficient signal coverage. This work deals with the study of LPWAN wireless communication technologies operating in both the unlicensed frequency band and the licensed frequency band. In the practical part, the work focuses on the simulation of signal propagation using the simulation tool Wireless InSite, where the communication parameters were set according to WM-BUS (Wireless Meter Bus) technology.
Description
Citation
PEKÁRKOVÁ, K. Modelování propagace signálu pro LPWA komunikační technologie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jiří Hošek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Benedikt (člen) Ing. Martin Kiac (člen) Ing. Ľuboš Nagy, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-23
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Studentka obhájila bakalářskou práci s výhradami a odpověděla na otázky členů komise a oponenta. Otázky oponenta: Z jakého důvodu byla zvolena frekvence 868 MHz a šířka pásma 180 kHz? Objasněte pojem pracovní frekvence. - studentka na otázku odpověděla Objasněte, proč v rámci simulačního scénáře nebyla zahrnuta modulace signálu? - studentka na otázku odpověděla Získané simulační výstupy jsou prezentovány formou tabulek v zápisu např. -106,7 (4) dBm. Objasněte, co znamená číslo v závorce. - studentka na otázku odpověděla V závěru práce je uvedeno: „Po zobrazení výsledků hotové simulace na obrázku 4.7 je vidět průchod paprsku přes 16 stěn s útlumem -116,7 dBm, což je možno považovat za hraniční hodnotu citlivosti přijímače.“ Jelikož není citlivost přijímače v případě Wireless M-BUS v práci diskutována, objasněte toto tvrzení. - studentka na otázku odpověděla Otázky komise: Je technologie WM-BUS skutečně LPWAN technologií? - studentka na otázku odpověděla Porovnejte výsledky simulací a výsledky z reálných měření. - studentka na otázku odpověděla
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO