Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního projektu

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením ekonomické efektivnosti investičního projektu hotelového typu. Práce je rozdělená na dvě části. V první části se práce zabývá teorií, základními pojmy a kroky hodnocení ekonomické efektivnosti investičního projektu. Druhá část práce se zabývá případovou studií konkrétního projektu, který se nachází v obci Valeč. Tato část je zaměřena na peněžní toky a poté na vyhodnocení efektivnosti projektu.
This bachelor's thesis deals with the evaluation of the economic efficiency of a hotel-type investment project. The thesis is divided into two parts. The first part deals with theory, fundamental terms, and steps for evaluating the economic efficiency of the investment project. The second part of the thesis focuses on a case study of a specific project located in Valeč. This section is focused on cash flows and subsequently on the evaluation of the project’s effectiveness.
Description
Citation
KOTOUNOVÁ, R. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního projektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Městské inženýrství
Comittee
doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D. (předseda) Ing. Radim Kolář, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Richard Bartes, Ph.D. (člen) Ing. Gabriela Kocourková, Ph.D. (člen) Ing. Hana Fridrichovská (člen) Ing. arch. Tomáš Velehradský (člen) Ing. et Ing. Kristýna Hrabová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-15
Defence
Během své prezentace s názvem Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního projektu studentka pohovořila o cílech práce. Následoval popis jednotlivých variant projektu, soio-ekonomické dopady projektu. Následovaly otázky oponentky práce Ing. Lucie Vaňkové, Ph.D.: 1. Uvažujete s provozními náklady a provozními výnosy až do roku 2041. Jak byly tyto náklady do budoucna odhadovány? 2. Využíváte daň z příjmu pro fyzické osoby ve výši 15 %. Neuvažovala jste nad možností jiné sazby? Např. 23 %. 3. Jak byly stanoveny jednotkové ceny použitých celospolečenských dopadů? Následovaly dotazy členů komise: Ing. Gabriela Kocourková, Ph.D. Investor je soukromá osoba? Záporná investiční hodnota. Ing. Hana Fridrichovská Zahrnovala jste do analýzy i přínosy? Studentka na otázky pohotově odpověděla.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO