Verifikace metadat zvukových záznamů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce se zabývá návrhem systému verifikace metadat zvukových záznamů v prostředí mobilních telefonů se systémem Android. Text práce je rozdělen do třech hlavních částí. První část práce je zaměřená spíše na teoretický základ, kde je kladen hlavní důraz na popis systému Android, struktury aplikací, popis audio souboru MP3 a teoretický základ Fourierovy transformace v oblasti zpracování signálů. Druhá část práce je věnována návrhu řešení, analýze a implementaci. Třetí část se zaobírá testováním.
The work deals with verification of the metadata of audio recordings in an environment of mobile phones running Android. The text work is divided into three main parts. The first part is focused more on theoretical basis, where the main emphasis on the description of Android, application structure, description of the audio MP3 file and theoretical basis of Fourier transform in signal processing. The second part is devoted to solution design, analysis and implementation. The third part deals with testing.
Description
Citation
PŘEROVSKÝ, P. Verifikace metadat zvukových záznamů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Počítačová grafika a multimédia
Comittee
doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (předseda) doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (člen) prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jan Holub, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-21
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D. Otázky u obhajoby: Podle cílů práce lze předpokládat, že vstupem do extraktoru příznaků je soubor ve formátu MP3. Proč jste tedy zvolil metodu převodu nekomprimovaného audio signálu do frekvenčního spektra (což je i podle dosažených výsledků velmi pomalé) a nevyužil vlastností MP3 komprese, která kvantizovaný signál ve frekvenčním spektru produkuje. Jaký vliv na kvalitu detekce v kontrastu s rychlostí extrakce by mělo postupné snižování překryvu úseků pro extrakci příznaků až na velikost jedné poloviny velikosti úseku při zachování jeho velikosti (tj. velikost úseku 32 MP3 rámců, faktor překryvu 16/32)?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO