Návrh ohýbacího nástroje pro V-ohyb plechu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem bakalářské práce je návrh ohýbacího přípravku pro V-ohyb. Je zadán plechový dílec lopatky pásového dopravníku. V úvodní části je nastíněna problematika přípravy polotovaru, rozbor možností technologie ohýbání a jsou zvoleny vhodné technologie. V následující části jsou uvedeny technologické aspekty návrhu dílce plechové součásti a provedeny výpočty pro návrh ohybu a přípravu polotovaru, minimální a maximální poloměr ohybu, odpružení, ohybová síla a práce, střižná síla a práce, výpočet napřímené délky součásti a celková spotřeba materiálu. Na základě technologických výpočtů je proveden návrh přípravku pro ohyb dílce. Je provedeno ekonomické zhodnocení výroby jsou uvedeny materiálové náklady na přípravek a je určena prodejní cena dílce lopatky pásového dopravníku. V závěru je stručně shrnut celý průběh návrhu.
The object of the bachelor work is the design of the bending tool for V-bedning. The sheet segment of the shovel of the conveyor belt is assigned. The introductory part deals with the problems of preparation of the semi-finished product and the analysis of possibilities of bending technology. Then the suitable technology is chosen. In the next part there are introduced technological aspects of the design of the piece of the sheet component and there are made computatious for the design of bending and the preparation of the semi-finished product, minimum and maximum bending radius, suspension, bending power and work, computation of the straightened length of the component and the total consumption of the material. The design of the tool for bending of the segment is made on the basis of technological computations. Economical assessment of the production is made, material costs for the tool bending are introduced and the selling price of the shovel of the conveyor belt is determinated. The whole course of the design is summarized in the conclusion.
Description
Citation
ZEDNÍČEK, Z. Návrh ohýbacího nástroje pro V-ohyb plechu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. (předseda) doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Marek Štroner, Ph.D. (člen) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Šlais, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-25
Defence
Student představil komisi svou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl otázky oponenta. Dále byly studentovy položeny následující dotazy: 1. Jaké způsoby přípravy polotovarů pro plošné tváření znáte? 2. Uveďte a popište vztah pro výpočet střižné síly.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO