Systémy akumulace odpadního tepla využívající materiály s fázovou přeměnou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá systémy pro ukládání odpadního tepla pomocí materiálů pro fázové přeměny jako efektivního způsobu ukládání tepelné energie (například průmyslového odpadního tepla) s výhodami vysoké hustoty ukládání a izotermické povahy. To znamená, že tyto systémy mají schopnost absorbovat velké množství tepelné energie, aniž by zvyšovaly teplotu samotného systému. V praxi lze takový systém dosáhnout vytvořením binárního systému kovů s úplnou nerozpustností ve pevném stavu, ve kterém matrice (kov s vyšším teplotou tání) zajišťuje dostatečnou tepelnou vodivost a náplňový kov s nízkým teplotou tání a vysokou entalpií zajišťuje akumulaci tepelné energie. Například by se mohlo jednat o binární systém Al–Sn nebo Fe–Cu. Tyto systémy by pak mohly být použity pro akumulaci a následné postupné uvolňování tepelné energie z komponent s komplexními tvary, na které by byl tento binární systém aplikován pomocí metody studeného spreje.
This bachelor thesis deals with waste heat storage systems using phase change materials as an efficient way to store thermal energy (e.g., industrial waste heat) and have the advantages of high storage density and isothermal nature. I.e., such systems have the ability to absorb a large amount of thermal energy, without increasing the temperature of the system itself. In practice, such a system can be achieved by creating a binary system of metals with complete insolubility in the solid state, in which the matrix (a metal with a higher melting point) ensures sufficient thermal conductivity and a filler metal with a low melting point and a high enthalpy ensures the accumulation of thermal energy. For example, it could be a binary system Al–Sn or Fe–Cu. Such systems could then be used for the accumulation and subsequent gradual release of thermal energy from components with complex shapes, on which this binary system could be applied using the cold spray method.
Description
Citation
ABDELKADER, M. Systémy akumulace odpadního tepla využívající materiály s fázovou přeměnou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D. (předseda) doc. Ing. František Šebek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Katrňák (člen)
Date of acceptance
2023-06-19
Defence
The student first presented the results he achieved in his work. The committee then got to know the assessment of the supervisor and reviewer. The student then answered the reviewer's questions and other questions from the committee. Q1: On pages 39 and 40 you have DSC curves of heating and solidification of the mixture. It can be seen that tin melting took place in a relatively small temperature range of approx. 230-236 °C, but solidification took place in a large temperature range of approx. 210-130 °C. What could be the reason for this behavior? A1: There is relatively long solidification, chart was presented. Q2: Where are heat storage materials used in practice? Give examples of the use of metallic and non-metallic materials. A2: Materials as Sodium that absorbs energy from Sun and later produces electricity. Paraffin as thermal energy storage. Q3: What is the situation in energy systems to efficiently store heat? A3: There are new concepts of heating buildings or storing different types of energy. Based on the opinion of the reviewer´s and the supervisor's assessment, the presentation and the student's answers to the questions, the committee decided to rate the work with a grade of C, good.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO