Výroba a charakterizace medoviny vyráběné různými technologickými postupy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na technologii výroby medoviny z vybraných druhů medu o různých cukerných koncentracích za využití moderních výrobních technologických postupů studenou a teplou cestou. Teoretická část se zaměřuje na historii medoviny a technologický vývoj. Detailněji se zaměřuje na moderní velkokapacitní výrobní technologie jak studené, tak i teplé cesty. V experimentální části práce byly nejprve vyrobeny vzorky medoviny o různých cukerných koncentracích z tří druhů medu za použití dvou technologických postupů (studená teplá cesta). Dále byla provedena charakterizace vzorků z hlediska obsahu HMF – Hydroxymethylfurfural, etanolu, glukózy, fruktózy, vybraných organických kyselin a prvků spolu se senzorickou analýzou. Připravené vzorky byly porovnány a diskutovány ohledně rozdílů, za účelem zjistit rozdíly využití dvou výrobních technologií (studené a teplé cesty), vybraných druhů medu a vliv cukernatosti před fermentací na konečný produkt.
This diploma thesis is focused on the technology of producing mead from the chosen kind of honey with a variety of sugar concentrations with the use of modern producing technological procedures with the cold and hot process. The theoretical part is focused on the history of mead and its technological development. It focuses, in detail, on modern large scale technologies – both cold and also the hot process. In the practical part of the thesis, the production of samples of mead with various sugar concentrations from three kinds of honey with the use of two technological processes (hot and cold process) was conducted firstly. Secondly, the characteristics of the samples were conducted from the view of the volume of HMF – Hydroxymethylfurfural, ethanol, glucose, fructose, the chosen organic acids and elements with sensory analysis. The prepared samples were compared and discussed concerning differences to find out the differences of the use of the two manufacturing technologies (cold and hot process), the chosen kinds of honey and the influence of sugar before the fermentation on the final product.
Description
Citation
KILIAN, D. Výroba a charakterizace medoviny vyráběné různými technologickými postupy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Potravinářská chemie a biotechnologie
Comittee
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc. (člen) doc. Ing. Eva Vítová, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-09-08
Defence
1. Student seznámil členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Student akceptoval všechny připomínky oponentky a na všechny otázky odpověděl v plné šíři. Diskuse: prof. Márová: Jak si vysvětlujete, že u vzorku medoviny s přídavkem 20% lipového medu byl vzorek hodnocen s ohledem na hořkost jako nejhorší, ale naopak s přídavkem 30% jako nejlepší? Můžete blíže vysvětlit tvrzení, že byly zaznamenány rozdíly v jednotlivých medech, ale druh medu neměl na hodnocení medoviny vliv? Kde jste pořídil nádoby pro přípravu medoviny? Jaký typ filtru byl použit? Myslíte si, že na trzích se prodávají pravé medoviny? Jakou barvu medoviny byste preferoval? doc. Brázda: Proč jste využíval 200 nm filtr? Nestačilo by vám využít větší filtr? Jaké byly výrobní náklady vaší medoviny a jaká by na trhu byla její cena? Přidával jste do medoviny nějaká další aditiva? Student zodpověděl všechny doplňující otázky členů komise, které byly v průběhu diskuze k dané problematice vzneseny. Po diskusi následovalo hodnocení závěrečné práce. Diplomant prokázal velmi dobré odborné znalosti i schopnost samostatné prezentace dosažených výsledků.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO