Analýza potíží výměníku tepla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce je zaměřena na výpočtovou analýzu konkrétního trubkového výměníku tepla s příčně obtékaným svazkem trubek uspořádaných za sebou, u nějž se vyskytují významné provozní potíže. Na základě výsledků distribuce pracovních látek získaných ze simulace CFD je provedena tepelná, hydraulická a vibrační analýza vybraných částí výměníku. Analytický výpočet je proveden v programu Maple. Výsledky tepelně-hydraulického výpočtu jsou porovnány s výsledky získanými z komerčního programu HTRI.
The master thesis is focused on analysis of specific cross-flow in-line tube bundle heat exchanger which deals with significant operational problems. Thermal, hydraulic and vibration calculation analysis of selected parts of the heat exchanger is performed based on CFD flow distribution results. Calculation is performed by using Maple software. Thermal and hydraulic calculations are compared with results obtained by commercial software HTRI.
Description
Citation
BARTOŠEK, N. Analýza potíží výměníku tepla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Procesní inženýrství
Comittee
Ing. Jan Pokorný, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Petr Žaloudík, CSc. (člen) Ing. Zdeněk Hajný, Ph.D. (člen) prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c. (člen) Ing. Dušan Vincour, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-16
Defence
Byla předvedena prezentace diplomové práce a zodpovězeny otázky komise. Dotaz na příčiny poškozování trubek výměníku - zodpovězeno. Dotaz na zvolený postup zpracování tématu a vzniklý výpočtový model - zodpovězeno. Dotaz na používané hodnoty součinitele přestupu tepla pro plyny a kapaliny - zodpovězeno. Dotaz na možnosti intenzifikace přenosu tepla a podmínky jejich aplikace - zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO