Problematika fenolů ve vodách

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Bakalářská práce pojednává o problematice fenolů ve vodách. Teoretická část shrnuje informace o vlastnostech fenolů, jejich použití, výskytu v životním prostředí a účincích na lidské zdraví. Jsou popsány metody pro stanovení těchto látek ve vodách. Poslední kapitola pojednává o možných způsobech odstranění fenolů z vodního prostředí, kde největší pozornost je zaměřena na metodu adsorpce. Část práce se také věnuje chlorovaným fenolům, které vznikají chlorací fenolových vod a mají za následek senzorické závady vody. Experimentální část je zaměřena na odstraňování fenolu z modelové vody pomocí adsorpce na práškové aktivní uhlí Norit SA SUPER.
This bachelor`s thesis deals with the issue of phenols in the waters. The theoretical part summarises the information about the characteristics of the phenols, its use, appearance in the environment, and its effects on human health. There are described methods of determination these substance in the waters. The last chapter disserts on possible methods of eliminating the phenols from the aqueous environment with special attention paid to the adsorption method. Part of this thesis is also dedicated to the chlorinated phenols which originate from chlorination of the phenolic waters and which cause the sensory interferences of the waters. The experimental part of this thesis is dedicated to removing the phenol from a model water through the adsorption into a powdery active carbon Norit SA SUPER.
Description
Citation
TYLICHOVÁ, P. Problematika fenolů ve vodách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Comittee
prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (předseda) prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (člen) doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-06-22
Defence
Studentka prezentovala výsledky své bakalářské práce. Komise vyslechla posudky vedoucího a oponenta bakalářské práce, poté se studentka vyjádřila k připomínkám, dotazům a po diskuzi následovalo hodnocení.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO