Jezero pod Petrovem - architektonicko urbanistická studie dostavby prostoru v cípu ulic Biskupská a Petrov s vazbou na brněnské podzemí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Idea řešení Petrov je kamenný ostroh v jihozápadní části Brna. Pozoruhodný sklep, který se nachází na řešeném pozemku, je pravděpodobně středověký a je převážně vytesaný ve skále. Navržená budova je pokračovatelkou skály, vyrůstá na povrch, kde krystalizuje a pozvolna se zvyšuje i rozšiřuje směrem od Šilingrova náměstí ke katedrále sv. Petra a Pavla. Dalším prvkem je voda, která prýští ze zvětralé diabasové skály na povrch, a to díky puklinovým pramenům, které se tu vyskytují. Tak vzniká jezero pod Petrovem. V budově se promítá motiv vody i v interiérech. Pro stavbu jsou charakteristické výhledy, které umožňuje jedinečná poloha pozemku. Byla navržena tak, aby jich bylo co nejvíce využito. Z terasy, kavárny a také víceúčelového sálu jsou výhledy na katedrálu i Zelný trh a kašnu Parnas. Umístění funkcí 1) Zájmové aktivity= více lidí= více života. Na tomto místě stávala už od poloviny 14. století jedna z nejstarších škol v Brně. Proto tuto funkci, i když v poněkud pozměněné podobě, chci na místě zachovat. Navrhuji jednu třídu a víceúčelový sál, který může sloužit například pro výuku tance nebo v denní době, kdy nebude využíván, může být pronajímaný pro komerční účely. 2) Vchod do podzemí do středověkého sklepa vytesaného ve skále, který se pod pozemkem nachází. Ve sklepě jsou dvě činné studny, které v dnešní době neustále prostor zaplavují. Voda bude čerpána na terasu, kde vytvoří jezírko. Celý prostor bude sloužit jako malá galerie. 3) Kavárna, cukrárna se nachází na velice atraktivním místě s atraktivními výhledy. Přilehlá terasa bude sloužit jako letní zahrádka, ale veřejností může být využívaná po celý rok.
Solution idea Petrov is stoney bill in south-west part of Brno. You can find magnificent cellar on given land that is probably medieval and is partially carved in rock. Designed building follows up this rock developing to surface, where crystalizes and gradually grows and expands towards from „Šilingrovo náměstí“ to St. Petr and Pavel’s cathedral. Water is the other element – it wells from mouldering diabas rock to surface, thanks to cracked springs that can be found here. That creates a lake beneath Petrov. Water theme is projected to building interiors. This construction is characterised by great views, which are possible because of unique location of the site and the building itself is designed to use the most of them. From terrace, caffeteria and also multipurpose hall can anyone view cathedral, Zelný trh square and Parnas fountain. Function locations 1) Interest-activities more people more life. There used to be one of the oldest schools in Brno from half of 14th century. And because of that, although in modified form, I wanted to preserve this function of the place. I designed one classroom and a multipurpose hall, that can be used e.g. for dance lessons or - in a daytime, when there be no usage for the hall - for rentals for commercial purposes. 2) The entrance to medieval cellar carved into rock, that is under the site. There are two functional water wells, that constantly floods the cellar space. Water will be pumped out to terrace, where it will make a small lake. The whole space will function as a small gallery. 3) Caffeteria and sweetshop are located on very attractive place with spectacular views. Adjoining terrace will serve as summer garden that can be used by public all year round.
Description
Citation
ZDRAŽILOVÁ, J. Jezero pod Petrovem - architektonicko urbanistická studie dostavby prostoru v cípu ulic Biskupská a Petrov s vazbou na brněnské podzemí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc.Ing.arch. Juraj Koban (předseda) doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D. (člen) prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc. (člen) doc. Ing. Zdenka Lhotáková, CSc. (člen) Ing. arch. František Šmédek (člen)
Date of acceptance
2012-05-29
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO