Návrh vzduchotechniky disco klubu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom vzduchotechniky pre disco klub rozdelený na dve funkčné zóny, tanečnú miestnosť a zázemie. Hlavným cieľom práce je navrhnúť vhodné zariadenia a systémy pre ovládanie vzduchu a udržiavanie optimálnej klímy v oboch zónach. V teoretickej časti je venovaná pozornosť meraniu a regulácii odvlhčovania. Popisuje sa vplyv vlhkosti na komfort a kvalitu prostredia, technológie a metódy odvlhčovania, parametre odvlhčovania vzduchu a metódy merania relatívnej vlhkosti vzduchu. Ďalšia časť práce sa zaoberá výpočtovou časťou, kde sa analyzuje objekt, sú navrhnuté parametre a tepelná bilancie objektu. Ďalej sú vykonané výpočty prietokov vzduchu, dimenzovanie distribučných elementov a potrubnej siete a sú navrhnuté vhodné vzduchotechnické jednotky.
This bachelor's thesis deals with the design of air conditioning systems of a disco club, which is divided into two functional zones, the dance area, and the backstage area. The main objective of the thesis is to propose suitable controls and systems for air management and maintaining optimal climate conditions in both zones. The theoretical part addresses the measurement and regulation of dehumidification. It discusses the impact of humidity on comfort and environmental quality, dehumidification technologies and methods, parameters of air dehumidification, and methods for measuring relative humidity of air. The next section of the thesis deals with the computational part, where the object is analyzed, parameters and thermal balances of the object are proposed. Air flow calculations, dimensioning of distribution elements and piping network, and the design of appropriate air conditioning units are also performed.
Description
Citation
KVASNICA, P. Návrh vzduchotechniky disco klubu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Uher, Ph.D. (člen) Ing. Petr Blasinski, Ph.D. (člen) Ing. Karolína Vyhlídalová, Ph.D. (člen) Doc. Ing. Straková Zuzana, Ph.D. (předseda) Ing. David Bečkovský, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-14
Defence
Student nejprve představil svou práci formou prezentace v PowerPointu, kde popsal bakalářskou práci na téma Návrh vzduchotechniky disco clubu. Vyjádřil se k připomínkám oponenta a odpovídal na připomínky členů komise. Vyjádřil se k připomínkám oponenta a odpovídal na připomínky členů komise. Odpověděl na otázky nad výkresy:¨ 1. Bylo řešeno požárně bezpečnostní řešení? 2. Popište vyústky na výkresu a odůvoděte jejich použití. Jakou mají tlakovou ztrátu? 3. Je vzduchotechnické potrubí izolováno? 4. Vysvětlete princip a regulaci větrání technické místnosti odpadním vzduchem. 5. Vysvětlete stínící součinitel 0,9 použitý ve výpočtech v bakalářské práci. Co takové číslo znamená? Jaká máte použitá okna ve výkresech? C Student vcelku dobře reagoval na připomínky oponenta i členů komise k předložené bakalářské práci a snažil se obhájit většinu svých řešení.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO