Hodnocení obsahu tenzidů ve vodách

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
V bakalářské práci je řešena problematika kontaminace vod syntetickými tenzidy. Tyto tenzidy se dostávají do odpadních vod především z pracích a čistících prostředků, v nichž jsou hlavní složkou. Cílem práce bylo sledovat a zhodnotit obsah tenzidů v odpadní vodě z čistírny odpadních vod VFU Brno. V průběhu jednoho týdne byly odebírány vzorky a byl sledován obsah aniontových a kationtových tenzidů ve vzorcích z přítoku a odtoku čistírny odpadních vod. Pro vlastní stanovení byla využita mobilní analytika firmy Merck s fotometrickou detekcí. Získané výsledky byly zpracovány a interpretovány.
The present Bachelor Thesis deals with problem of water contamination by synthetic surfactants. Surfactants represent the main component of washing and cleaning agents, from which they enter waste waters. The goal of Thesis was to monitor and evaluate volume of surfactants in waste waters from waste water treatment plant VFU Brno. Samples were being taken in the course of 7 days and we have monitored volume of anionic and cationic tensides in samples from influent and effluent stream of waste water treatment plant. For qualitative and quantitative determination were used mobile analytic measurement devices with photometric detection by company Merck. Results were processed and interpreted in data evaluation section in the end of this Bachelor Thesis.
Description
Citation
ZAJÍCOVÁ, M. Hodnocení obsahu tenzidů ve vodách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Comittee
prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (předseda) prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (člen) doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-06-24
Defence
Studentka prezentovala výsledky své bakalářské práce. Komise vyslechla posudky vedoucího a oponenta bakalářské práce, poté se studentka vyjádřila k připomínkám, dotazům a po diskuzi následovalo hodnocení.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO