VINAŘSTVÍ SEKT JAN PETRÁK

Abstract
Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby Vinařství Sekt Jan Petrák v obci Kobylí. Bakalářská práce rozvádí a upřesňuje architektonicou studii, vypracovanou v rámci předmětu AG33 v letním semestru 2. ročníku, do stupně Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provádění stavby. Řešené území spadá pod katastrální území obce Kobylí. Jedná se o krajinu s jemným terénním reliefem sloužicí převážně k hospodářským účelům. Stavební pozemek se nachází podél okolní rodinné zástavby. Záměrem bakalářské práce bylo vytvoření projektu stavby, která bude svým uživatelů sloužit jak pro kvalitní bydlení pro investora a kratkodobé ubytování pro navštěvníky, tak pro výrobu, prezentaci a degustaci sektu. Návržený objekt je funkčně složen ze 3 časti: prodej a prezentace sektu, bydlení majitelů a navštěvniků, výroba. A hlavním cílem bylo citlivé spojení všech funkcí, které si nebudou prokážet, ale spíše se vzajemně doplňovat. Objekt představuje sebou tři hmoty – dvě hlavní a jedna vedlejší, keré jsou rozlišeny tvarem střechy a členením fasady. Nejblíže k přístupové komunikaci je umístěn objekt rodinného domu, který se skladá z veřejně přístupné dvojpodlažní vinárný, která je navazuje na 2 velkých apartma pro navštěvniky a soukromé časti – byt investorů. Byt investorů je prosvětlen ze dvou světových stran - jihozápadní a severovýhodní. Obývací pokoj má velký okenní otvor, který poskytuje krasní výhled na soukromou venkovní terasu a areálovou zeleň. Podkroví rodinného domu je určeno pro ubytování navštěvniků a degustaci sektu. Degustační místnost má svou venkovní terasu s výhledem na vnitrní areál. Střešní osvětlení je řešeno pomocí zalomených střešních oken Velux. Přes průjezd veřejná komunikace je propojena z výrobnou sektu.
The objective of this Bachelor Thesis is the design of the Sekt Jan Petrak winery in Kobylí. The Bachelor Thesis expands and specifies an architectural study which was drafted as AG33 subject during the summer semester of the second year (i.e.up to the level of Documentation for Planning Permission and Documentation for Execution of the Project). The considered area lies in the territory of Kobylí and with its slightly rolling landscape is used for agricultural purposes. The building ploat is located down the surrounding buildings. The aim of the bachelor thesis was creating the project of building that will serve its users for quality accomodation for investor and long-term residence for guests as well as for production, presentation and tasting of sparkling wine. Designed object consists of three parts: sale and presentation of sparkling wine, housing for owners and visitors, production. And the main goal was to connect all of the functions so they can complement each other. The Object presents three masses – two main and one subsidiary, which are distinguished by the shape of te roof and the structure of the fasade. The nearest to the access road is a building of a family house, which consists of a publicly accessible two-storey winery, which connects to two large apartments for visitors, and private part - investor apartments. The investor's apartment is illuminated from two sides - southwest and northwest. The living room has a large window opening, which provides beautiful views of the private outdoor terrace and area green. The attic of the family house is designed for accommodation of visitors and tasting of sparkling wine. Through the passage public communication is linked with the production of sparkling wine.
Description
Citation
MANAKOVA, A. VINAŘSTVÍ SEKT JAN PETRÁK [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. - předseda, prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. - místopředseda, MgA. Václav Kočí, Ph.D. - tajemník, Ing. arch. Lea Vojtová, Ph.D. - člen, Ing. Tomáš Petříček, Ph.D. - člen, Ing. arch. Yvona Boleslavská, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2019-06-03
Defence
Studentka Anastassiya Manakova seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~VINAŘSTVÍ SEKT JAN PETRÁK~ reagovala dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO