Výroba součástí metodou vodního paprsku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá technologií vysokotlakého hydroabrazivního paprsku. Práce je členěna na několik částí, kde v první části je rozebrán princip činnosti technologie, porovnána naměřená střední aritmetická úchylka profilu Ra na řezaných hranách vzorku po řezu vysokotlakým hydroabrazivním paprskem se střední aritmetickou úchylkou profilu Ra danou výrobcem technologie, rozdělení abraziva včetně recyklace abraziva a dopadu odpadních vod na životní prostředí. Druhá část je zaměřena na popis jednotlivých částí technologie. Následující třetí část je věnována firmě Rychlý TOM, která se zabývá výrobou a oblastí dělení materiálu touto technologii. Dále ve čtvrté části je rozebrána výroba jednotlivých součástí. Nové trendy v oblasti technologie vysokotlakého hydroabrazivního paprsku jsou v posledním části práce. Celou práci uzavírá diskuze a závěr.
The present bachelor thesis deals with the technology of high pressure hydroabrasive jet. The work is divided into several parts, where the first part analyzes the working principle of technology and compares the measured arithmetic mean deviation of the profile Ra on the cutting edges of the sample after incision by high pressure hydroabrasive jet with the arithmetic mean deviation of the profile Ra given by technology manufacturer, Furthermore it presents a division of abrasives including their recycling and an impact of wastewater on the environment. The second part focuses on the description of individual components of the above technology. The following third part is devoted to the company Rychlý TOM engaged in the production and cutting of material using this technology. In addition, the fourth part discusses the production of individual components. New trends in the area of technology of high pressure hydroabrasive jet are presented in the last part. Finally the thesis provides a discussion and conclusion.
Description
Citation
PETŘEK, L. Výroba součástí metodou vodního paprsku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Václav Peňáz, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Jambor, Ph.D. (člen) Ing. Martin Slaný, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Doležal, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1) Materiál trysek pro vodní paprsek 2) Materiálové vlastnosti obráběných materiálů 3) Procesní parametry při řezání vodním paprskem 4) Rychlost řezného vodního paprsku Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO